JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI - 28.11.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

 

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka

 

 1. Viši saradnik za Sistem upravljanja finansijskim informacijama (SUFI)

             Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove.................................................1 izvršilac

 1. Viši saradnik za pravne poslove u javnim nabavkama

            Odjeljenje za javne nabavke............................................................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

Viši saradnik za Sistem upravljanja finansijskim informacijama (SUFI) (broj 1.)

Viši saradnik za Sistem upravljanja finansijskim informacijama (SUFI) obavlja poslove vezane za isplate preko jedinstvenog računa Trezora, pripreme za elektronsko plaćanje, likvidiranje, kontiranje, popunjavanje obrazaca, unosi pripremljene podatke u sistem, odobrava za plaćanje unesene transakcije, knjiži unese transakcije, prati raspoloživost sredstava, vrši analize potrebne za redovno praćenje utrošenih sredstava po ekonomskoj klasifikaciji i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

Viši saradnik za pravne poslove u javnim nabavkama (broj 2.)

Viši saradnik za pravne poslove u javnim nabavkama kontroliše i izvještava da li su sve nabavke, ugovori, rješenja, zapisnici komisija i razna obavještenja napravljeni u skladu sa zakonima, propisima i procedurama, neposredno pruža stručnu pomoć komisiji za javne nabavke da tenderska dokumentacija i tehničke specifikacije sadrže sve osnovne informacije propisane zakonom i podzakonskim aktima, daje uputstva, obavještenja i smjernice o tenderskoj dokumentaciji (potvrde, izjave, bankarske garancije, kadrovska struktura, tehnička opremljenost, dinamika radova i dr.), izrađuje nacrte ugovora u skladu sa važećim zakonima, radi na poslovima postupka po žalbama o izboru najpovoljnijeg ponuđača, prati realizaciju tendera i ugovora i vremensku dinamiku i usklađenost sa aktima, vodi evidenciju dodijeljenih ugovora o javnim nabavkama, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

VII stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili drugi fakultet ekonomskog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

VII stepen stručne spreme, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.

 

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom –  uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) i

b) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

 

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e-mail uprava@rgurs.org sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu elektronskim putem obavezan je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

 

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i na oglasnoj tabli Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju);
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

 

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

 

VII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, dana 28.11.2023. godine.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      DIREKTOR

                                                                                                                                                                                                                              Mr Dragan Stanković

 

Datum objave 28.11.2023. godine

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf