KONKURS ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U RUGIPP-U ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI

Na osnovu Sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (u daljem tekstu: RUGIPP) raspisuje se

 

K O N K U R S

 

ZA OBAVLJANJE STRUČNE PRAKSE U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

Pravo učešća na konkursu imaju studenti treće i četvrte godine osnovnih studija, te apsolventi Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Praksa će biti realizovana u periodu od 24. jula do 29. septembra 2023. godine u Područnoj jedinici Banja Luka, odnosno u područnoj jedinici grada ili opštine prema prebivalištu studenta, sa trajanjem od 15 radnih dana prema izboru studenta, a u okviru ovog perioda.

Za vrijeme trajanja prakse omogućeno je upoznavanje studenata sa svim poslovima iz djelokruga nadležnosti RUGIPP, prema Programu obavljanja studentske prakse u RUGIPP-u. Po završetku programa studentima će biti uručeni sertifikati.

 

Prijave se podnose na imejl-adresu: bosiljka.cubrilovic-stamenic@pf.unibl.org.

 

*Uz prijavu je potrebno priložiti i kraću biografiju (obavezni elementi su: ime i prezime, prosjek ocjena (E-student), kontakt telefon, imejl-adresa i izjava o mjestu obavljanja studentske prakse: Banja Luka ili mjesto prebivališta studenta).

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE JE 16. JUN 2023. GODINE.