JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI- 23.03.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

 

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka

 

1. Viši saradnik za praćenje medija i promovisanje međunarodnih projekata, fondova i donacija

Odjeljenje za međunarodne projekte, fondove i donacije.......................................................1 izvršilac

2. Viši saradnik za socijalno mapiranje

Odjeljenje za međunarodne projekte, fondove i donacije.......................................................2 izvršioca

3. Saradnik za arhiv

Pisarnica......................................................................................................................................1 izvršilac

4. Saradnik za administrativno-tehničke poslove

Područna jedinica Bijeljina......................................................................................................1 izvršilac

5. Saradnik za opšte poslove

Područna jedinica Sokolac.........................................................................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

Viši saradnik za praćenje medija i promovisanje međunarodnih projekata, fodnova i donacija (broj 1.)

 

Viši saradnik za praćenje medija i promovisanje međunarodnih projekata, fondova i donacija priprema izvještaje o realizaciji svih projekata u skladu sa akcionim planovima za Upravu i međunarodne institucije, vodi korespondenciju sa međunarodnim institucijama u vezi sa realizacijom međunarodnih projekata, fondova i donacija, predlaže projekte i prati mogućnost korišćenja raspoloživih fondova pomoći EU i drugih donatora, priprema dokumentaciju za akreditaciju radi korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i drugih donatorskih i kreditnih sredstava, aktivno učestvuje u programima i aktivnostima međunarodne saradnje i radi na izradi projektnih prijedloga iz oblasti zemljišne administracije za EU, učestvuje u pripremi godišnjeg plana i mjesečnih planova rada Odjeljenja, obavlja poslove praćenja medija i promovisanja međunarodnih projekata, fondova i donacija, obavlja i sve druge poslove i zadatke koje mu naloži neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

Viši saradnik za socijalno mapiranje (broj 2.)

 

Viši saradnik za socijalno mapiranje vrši socijalno mapiranje sa fokusiranjem na ranjive grupe stanovništva u okviru različitih vrsta projekata i poslova Uprave, uključujući definisanje uzorka, broj fokus grupa i razgovore sa zainteresovanim stranama u cilju osiguranja socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava svih građana. U okviru projekta vrši proširivanje uspješnih pristupa za socijalno uključivanje, razvoj i primjenu metodologije socijalnog mapiranja za planiranje i procese donošenja odluka. Učestvuje u izradi akcionog plana za provođenje procesa socijalnog mapiranja. Pruža relevantna znanja i iskustva vezana za metodologije socijalnog mapiranja. Vrši izradu izvještaja o podacima dobijenim iz terenskih aktivnosti socijalnog mapiranja, obrađuje i analizira, uz isticanje ključnih nalaza i preporuka oko kojih je potrebno da se konsultuje i dogovori sa neposrednim rukovodiocem. Obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik treće kategorije sa visokom stručnom spremom.

 

Saradnik za arhiv (broj 3.)

 

Saradnik za arhiv vrši arhiviranje predmeta, izdvajanje bezvrijednog registarskog materijala i predaju arhivske građe nadležnim organima, sastavlja izvještaj po propisima o kancelarijskom poslovanju, vodi arhivsku knjigu, stara se o ažuriranju arhivske građe i arhiviranih predmeta, vodi evidenciju reversa o izdatim i preuzetim predmetima, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za administrativno-tehničke poslove (broj 4.)

 

Saradnik za administrativno-tehničke poslove obavlja administrativne i administrativno-tehničke poslove, vrši poslove tehničke obrade tekstova i materijala, vrši kucanje tekstova, dopisa i akata na računaru koji se izrađuju u područnoj jedinici - područnoj kancelariji, objedinjuje otkucane materijale sa CD-a radi izrade jedinstvenih materijala, ažurira materijale pripremljene za Upravu i druge institucije, fotokopira dokumentaciju, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

Saradnik za opšte poslove (broj 5.)

 

Saradnik za opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na prijem zahtjeva, vodi djelovodni protokol, arhivira riješene zahtjeve stranaka, izdaje kopije katastarskih planova, vrši prepise i izvode iz operata katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
  2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

 

IV Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

VII stepen stručne spreme, filozofski fakultet – smjer žurnalistika, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

VII stepen stručne spreme, filozofski fakultet - smjer socijalni rad ili smjer filozofija i sociologija, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, upravna škola, građevinska škola, tehnološka škola, gimnazija ili poljoprivredna škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojevima 4.

 

IV stepen stručne spreme, upravna škola, ekonomska škola, elektrotehnička škola, tehnološka škola, gimnazija, škola učenika u privredi, birotehnička škola, turistička škola, saobraćajno-tehnička škola, građevinska škola ili tehnička škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.

 

IV stepen stručne spreme, geodetska škola, geodetsko-tehnička škola, građevinska škola, ekonomska škola, upravna škola, birotehnička škola, gimnazija, poljoprivredna škola, elektro škola, mašinska škola, geološko-tehnička škola, saobraćajno-tehnička ili matematičko-fizičko-računarska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumjeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu održavanja intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka.

 

VI

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podnosilac prijave potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs ili interni oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sljedećih dokumenata:

a) lične karte ili pasoša;

b) diplome o završenoj stručnoj spremi i

v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e-mail uprava@rgurs.org  sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji dostavljaju prijavu elektronskim putem obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Nezavisne novine".

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaze o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu ili internom oglasu.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.

 

VII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, dana 23.03.2022. godine.

 

 

                                                                                                                                                                                           V. D. DIREKTORA

 

                                                                                                                                                                         Mr Dragan Stanković

Datum objave 23.03.2022. godine

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf