Z A K Lj U Č A K

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_________________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-345/21

Dana: 26.10.2021. godine

 

                   Na osnovu člana 80. st. 2. i 3. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i člana 19. stav b) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15),  direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, d o n o s i

 

Z A K Lj U Č A K

 

                   Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta spremačica u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odsjek za opšte poslove, objavljen u dnevnom listu "Nezavisne novine" izdanje za dan 07.06.2021. godine i na internet stranici www.rgurs.org, nije uspio.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

                Dana 07.06.2021.  godine Republička upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavila je u dnevnom listu "Nezavisne novine" i na internet stranici www.rgurs.org javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta spremačica, Odsjek za opšte poslove.

                Odredbom člana 19. stav b) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 38/12 i 20/15) propisano je da javni konkurs nije uspio ako rukovodilac organa ne donese rješenje o zasnivanju radnog odnosa, odnosno o raspoređivanju u roku od 15 dana od dana prijema liste uspješnih kandidata sačinjene od Komisije.

                S obzirom da je lista uspješnih kandidata dostavljena direktoru dana 08.10.2021. godine i da u zakonom predviđenom roku nije doneseno rješenje o zasnivanju radnog odnosa, u skladu sa gore citiranom odredbom člana 19. stav b) Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, konkurs nije uspio.

                Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa članom 80. st. 2. i 3. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), odlučeno je kao u dispozitivu.

 

UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

                   Protiv ovog zaključka nije dopuštena posebna žalba.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            D I R E K T O R                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bosiljka Predragović, dipl. pravnik