LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

                                                                                                                                                                                                  

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_________________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-345/21

Dana: 08.10.2021. godine

 

                Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15), a postupajući po Rješenjima Odbora državne uprave za žalbe br. 32.02/120-34/21 i 32.02/120-33/21 od 30.08.2021. godine, donesenih u postupku po žalbi kandidata Ljubice Radanović nakon provedene konkursne procedure/intervjua dana 20.07.2021. godine, kojima je poništen postupak izbora namještenika na radno mjesto spremačica, Odsjek za opšte poslove, objavljenog dana 07.06.2021. godine u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nakon održanog ponovljenog intervjua dana 08.10.2021. godine, objavljuje se

 

 

LISTA

uspješnih kandidata

 

 

SPREMAČICA

ODSJEK ZA OPŠTE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Ljiljana Petreš

14

2.

Gorana Đekić

13

3.

Ljubica Radanović

12

4.

Jagoda Gojić

11

 

 

 

                                                                                                        D I R E K T O R 

 

Bosiljka Predragović, dipl. pravnik