Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

Datum Naziv Preuzmi
02.03.2023. Izjava rukovodioca ugovornog organa o postojanju sukoba interesa
12.09.2023. Popis privrednih subjekata sa kojima je rukovodilac ugovornog organa ili s njim povezane osobe u sukobu interesa