Подручне јединице

У подручним јединицама (ПЈ) обављају се послови који се односе на:

 1. праћење и одржавање јавних евиденција о непокретностима и комуналним уређајима (праћење и евидентирање насталих промјена на непокретностима и комуналним уређајима),
 2. снимање утврђених промјена на терену, по потреби, у складу са законом,
 3. спровођење снимљених промјена на катастарским плановима, у катастарском операту, односно катастру комуналних уређаја,
 4. дистрибуцију података катастарских евиденција - издавање копија геодетских планова, преписа и извода из елабората премјера, катастра непокретности/земљишта и комуналних уређаја,
 5. сарадњу са геодетским организацијама око издавања података премјера, катастра непокретности, катастра земљишта и катастра комуналних уређаја,
 6. имовинскоправне односе на непокретностима,
 7. првостепена рјешења из области катастра непокретности и комуналних уређаја,
 8. расправљање имовинскоправних односа на грађевинском земљишту, припрему нацрта и приједлога рјешења за скупштине општина, утврђивање служности, привремено заузимање и друге послове,
 9. правни режим промета непокретности, експропријацију, узурпацију земљишта, национализацију, аграрну реформу и колонизацију, кметска земљишта, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, управљање на непокретностима у државној својини, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове и/или пословне просторе, давање стручних мишљења правним лицима, организацијама и грађанима, доношење првостепених рјешења из имовинскоправне области,
 10. послове обрачуна катастарских прихода,
 11. обрачун и наплату накнада за коришћење података премјера и катастра непокретности и накнада за вршење услуга Управе из области премјера, катастра непокретности и комуналних уређаја,
 12. комплетирање и достављање списа у жалбеном поступку другостепеном органу,
 13. послове геодетских вјештачења, те друге послове с тим у вези које ова управа обавља на захтјев судова, других државних органа, грађана и других правних субјеката,
 14. припрему привремених база катастра непокретности за потребе излагања, те координацију рада подручне јединице и комисија за излагање у свим фазама оснивања катастра непокретности,
 15. послове вођења књиге уложених уговора,
 16. спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите.

Овдје можете погледати мапу која приказује организационе јединице ван сједишта управе.

image/svg+xml --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?> --); ?>Сједиште управе
Трг Републике Српске 8
78000
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 338 000
uprava@rgurs.org
ПЈ Бања Лука
Вељка Млађеновића 12 Ц
78000
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 456 252 051 456 240
katbanjaluka@rgurs.org
ПЈ Градишка
Видовданска 64 Б
78400
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 813 359
katgradiska@rgurs.org
ПЈ Кнежево
Дујка Комљеновића бб
78230
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 591 281
katknezevo@rgurs.org
ПЈ Козарска Дубица
Светосавска 26 А
79240
Радно вријеме: 07:00-15:00
052 417 326
katkozarskadubica@rgurs.org
ПЈ Котор Варош
Стефана Немање бб
78220
Радно вријеме: 07:00-15:00
051 783 612
katkotorvaros@rgurs.org
ПЈ Лакташи
Карађорђева бб
78250
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 490 661 051 490 664
katlaktasi@rgurs.org
ПЈ Мркоњић Град
Бораца Српских бб
70260
Радно вријеме: 07:30-15:30
050 211 035
katmrkonjicgrad@rgurs.org
ПЈ Нови Град
Карађорђа Петровића 29
79220
Радно вријеме: 07:30-15:30
052 751 290
katnovigrad@rgurs.org
ПК Крупа на Уни
Трг браће Мандић 7
79227
Радно вријеме: 07:30-15:30
052 750 022
katkrupanauni@rgurs.org
ПЈ Костајница
Трг Краља Петра првог ослободиоца 21
79224
Радно вријеме: 07:30-15:30
052 663 410
katkostajnica@rgurs.org
ПЈ Приједор
Војводе Путника бб
79102
Радно вријеме: 07:30-15:30
052 211 366 052 211 090
katprijedor@rgurs.org
ПК Оштра Лука
Оштра Лука бб
79263
Радно вријеме: 07:30-15:30
052 337 162
katostraluka@rgurs.org
ПЈ Прњавор
Бранка Ћопића 27
78430
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 660 572
katprnjavor@rgurs.org
ПЈ Рибник
Раде Јовановића бб
79288
Радно вријеме: 07:30-15:30
050 431 282
katribnik@rgurs.org
ПК Петровац
Дринићи бб

Радно вријеме: 07:00-15:00
050 465 024
katpetrovac@rgurs.org
ПК Источни Дрвар
Потоци бб

Радно вријеме: 07:00-15:00
050 490 200
katistocnidrvar@rgurs.org
ПЈ Србац
Моме Видовића 12 А
78420
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 740 564
katsrbac@rgurs.org
ПЈ Теслић
Александра Рајковића 20 А
74270
Радно вријеме: 07:30-15:30
053 432 710
katteslic@rgurs.org
ПЈ Челинац
Првог Крајишког пролетерског батаљона 5
78240
Радно вријеме: 07:30-15:30
051 551 063
katcelinac@rgurs.org
ПЈ Шипово
Трг Патријарха српског Павла 1
70270
Радно вријеме: 07:00-15:00
050 371 459
katsipovo@rgurs.org
ПК Језеро
21. Новембра 1
70206
Радно вријеме: 07:00-15:00
050 291 335
katjezero@rgurs.org
ПК Купрес
ПЈ Шипово

Радно вријеме: 07:00-15:00
050 371 459
katkupres@rgurs.org
ПЈ Бијељина
Жртава фашистичког терора 21 и Сремска 2
76000
Радно вријеме: 07:00-15:00
055 210 077
katbijeljina@rgurs.org
ПЈ Дервента
Трг Ослобођења 21
74400
Радно вријеме: 07:30-15:30
053 311 830
katderventa@rgurs.org
ПЈ Добој
Светог Саве 26
74000
Радно вријеме: 07:30-15:30
053 221 993
katdoboj@rgurs.org
ПК Петрово
Озренских одреда бб
74317
Радно вријеме: 07:00-15:00
053 260 057
katpetrovo@rgurs.org
ПЈ Станари
Станари бб
74208
Радно вријеме: 07:30-15:30
053 296 535
katstanari@rgurs.org
ПЈ Лопаре
Цара Душана 143
75240
Радно вријеме: 07:30-15:30
055 650 239
katlopare@rgurs.org
ПЈ Модрича
Трг Милана Јелића 3
74480
Радно вријеме: 07:00-15:00
053 812 220
katmodrica@rgurs.org
ПК Вукосавље
Мусе Ћазима Ћатића 161
74470
Радно вријеме: 07:00-15:00
053 707 470
katvukosavlje@rgurs.org
ПЈ Пелагићево
Вука Караџића 66
76256
Радно вријеме: 07:30-15:30
054 810 268
katpelagicevo@rgurs.org
ПК Доњи Жабар
Београдска 21
76273
Радно вријеме: 07:30-15:30
054 861 047
katdonjizabar@rgurs.org
ПЈ Брод
Светог Саве 13
74450
Радно вријеме: 07:00-15:00
053 610 250
katbrod@rgurs.org
ПЈ Угљевик
Трг Ђенерала Драже Михајловића бб
76330
Радно вријеме: 07:00-15:00
055 772 579
katugljevik@rgurs.org
ПЈ Шамац
Краља Александра I Карађорђевића 30
76230
Радно вријеме: 07:30-15:30
054 611 408
katsamac@rgurs.org
ПЈ Братунац
Дринска 18
75420
Радно вријеме: 07:30-15:30
056 410 233
katbratunac@rgurs.org
ПЈ Вишеград
Козачка 11
73240
Радно вријеме: 07:30-15:30
058 620 506
katvisegrad@rgurs.org
ПЈ Власеница
Светосавска 12
75440
Радно вријеме: 07:30-15:30
056 734 572
katvlasenica@rgurs.org
ПЈ Зворник
Патријарха Павла 1
75400
Радно вријеме: 07:00-15:00
056 210 089
katzvornik@rgurs.org
ПК Осмаци
Осмаци бб
75406
Радно вријеме: 07:30-15:30
056 337 194
katosmaci@rgurs.org
ПЈ Милићи
Милоша Обилића 21 А
75446
Радно вријеме: 07:30-15:30
056 740 731
katmilici@rgurs.org
ПЈ Пале
Карађорђева 54
71420
Радно вријеме: 07:30-15:30
057 226 582
katpale@rgurs.org
ПЈ Источни Стари Град
Хреша бб
71144
Радно вријеме: 07:00-15:00
057 265 128
katistocnistarigrad@rgurs.org
ПЈ Рогатица
Српске слоге 46
73220
Радно вријеме: 07:00-15:00
058 415 403
katrogatica@rgurs.org
ПК Ново Горажде
Божидара Горажданина 64
73110
Радно вријеме: 07:00-15:00
058 430 225
katnovogorazde@rgurs.org
ПЈ Рудо
Ђенерала Драгољуба Драже Михајловића 41
73260
Радно вријеме: 07:00-15:00
058 711 315
katrudo@rgurs.org
ПЈ Соколац
Гласиначка 15
71350
Радно вријеме: 07:00-15:00
057 448 313
katsokolac@rgurs.org
ПЈ Сребреница
Васе Јовановића 8
75430
Радно вријеме: 07:30-15:30
056 440 755
katsrebrenica@rgurs.org
ПК Скелани
Скелани бб
75436
Радно вријеме: 07:30-15:30
056 471 164
katskelani@rgurs.org
ПЈ Источна Илиџа
Војводе Радомира Путника 49 Ц
71216
Радно вријеме: 07:30-15:30
057 316 029
katistocnailidza@rgurs.org
ПЈ Трново
Трг Срђана Кнежевића бб
71220
Радно вријеме: 07:30-15:30
057 610 353
kattrnovo@rgurs.org
ПЈ Источно Ново Сарајево
Николе Тесле 60
71123
Радно вријеме: 07:30-15:30
057 320 810
katistocnonovosarajevo@rgurs.org
ПЈ Хан Пијесак
Српске војске 10
71360
Радно вријеме: 07:30-15:30
057 557 143
kathanpijesak@rgurs.org
ПЈ Шековићи
Палих бораца бб
75450
Радно вријеме: 07:00-15:00
056 653 639
katsekovici@rgurs.org
ПЈ Билећа
Краља Петра првог ослободиоца 9
89230
Радно вријеме: 07:30-15:30
059 370 160
katbileca@rgurs.org
ПК Берковићи
Берковићи бб
88363
Радно вријеме: 07:30-15:30
059 860 169
katberkovici@rgurs.org
ПЈ Гацко
Стојана Ковачевића 6
89240
Радно вријеме: 07:30-15:30
059 472 214
katgacko@rgurs.org
ПЈ Калиновик
Омладинска 7Б
71230
Радно вријеме: 07:30-15:30
057 623 580
katkalinovik@rgurs.org
ПЈ Љубиње
Светосавска 3
88380
Радно вријеме: 07:30-15:30
059 621 269
katljubinje@rgurs.org
ПЈ Невесиње
Обрена Ивковића бб
88280
Радно вријеме: 07:30-15:30
059 601 109
katnevesinje@rgurs.org
ПК Источни Мостар
ПЈ Невесиње

Радно вријеме: 07:30-15:30
059 601 109
katistocnimostar@rgurs.org
ПЈ Фоча
Принципова 17
73302
Радно вријеме: 07:30-15:30
058 210 203
katfoca@rgurs.org
ПЈ Требиње
Вука Караџића 12 А
89101
Радно вријеме: 07:30-15:30
059 245 340
kattrebinje@rgurs.org
ПЈ Чајниче
Сердара Јанка Вукотића 8
73280
Радно вријеме: 07:30-15:30
058 315 474
katcajnice@rgurs.org