ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ) - ЉУБИЊЕ - 16.05.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

____________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-272/24

Датум: 14.05.2024. године

 

На основу члана 80. ст. 2. и 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, р а с п и с у ј е

 

ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА
(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ)

 

Назив задатка: Техничка помоћ у процесу успостављања катастра непокретности у Републици Српској

 

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (у даљем тексту: Управа) је задужена за имплементацију Закона о премјеру и катастру Републике Српске, а у циљу оснивања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима.

 

Консултантске услуге ("Услуге") укључују рад у Комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и угврђивање права на непокретностима (у даљем гексту:"Комисије"), с циљем успостављања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима у Републици Српској.

 

Процијењено вријеме почетка ангажмана је јун 2024. године, док период ангажовања износи 6 мјесеци, са могућношћу продужетка.

 

Предвиђена локација је: општина Љубиње.

 

 Општина Љубиње

Правник

Геодетски стручњак

Катастарске општине

Влаховићи, Убоско и Капавица

3

3

 

Пројектни задатак ће обављати индивидуални консултанти у Комисијама, и то:

 

Реф. бр. 1. Дипломирани правник (са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, предсједник комисије);

Реф. бр.2. Геодетски стручњак (дипломирани инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или геометар са најмање три године радног искуства на пословима премјера, израде и одржавања катастра земљишта, односно катастра непокретности са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе);

 

Сви кандидати који испуњавају прописане услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумијева појединачни разговор кандидата са члановима конкурсне Комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени телефонским путем. Списак изабраних консултаната биће објављен на огласној табли и интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

Са изабраним консултантима биће закључен уговор о дјелу, у складу са Законом о раду и Законом о облигационим односима.

 

Управа позива све кандидате који испуњавају наведене услове ("Консултанте") да изразе интерес за пружање горе наведених услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе документа којим доказују да посједују потребне квалификације и радно искуство за обављање горе наведених услуга. Сви заинтересовани кандидати треба да доставе писмо за изражавање интереса за пружање наведених консултантских услуга, заједно са радном биографијом са описом сличних задатака, искуства на сличним пословима и одговарајућих знања и вјештина.

 

Сви заинтересовани кандидати су дужни да доставе сљедећа документа у оригиналу ;или овјереној копији.

-   пријаву за посао/захтјев за изражавање интереса

-   копију дипломе (ВСС, ВШС,CCC)

-   копију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе

-   копију потврде о радном искуству (само за кандидате са завршеном средњом школом)

 

Заинтересовани кандидати могу добити додатне информације на телефон 051/338-054 радним даном од 09:00 до 15:00 часова.

 

Пријаве са траженом документацијом могу се достављати лично или поштом на адресу Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бањалука, са назнаком тачног референтног мјеста за које се подноси пријава.

Оглас се објављује у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука. Оглас остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                                                               Мр Драган Станковић

 

Датум објаве: 16.05.2024. године