ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОПШТИНИ КУПРЕС - 26.04.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-238/24

Датум: 23.04.2024. године

 

На основу члана 80. став 2. Закона о републичкој управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23), те на основу Одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама, број 21.01/052-238/24 од 22.04.2024. године, а на основу указане потребе за закупом пословног протора за потребе рада Подручне канцеларије Купрес, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

1. Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је закуп пословног простора у општини Купрес, за потребе рада Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручне канцеларије Купрес.

Овај јавни позив објављује се на званичној интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Планирани период трајања закупа је 2 (двије) године.

 

2. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица – власници понуђеног простора који своје понуде, са траженом документацијом, доставе у предвиђеном року.

 

3. Карактеристике пословног простора

3.1.Тражене карактеристике пословног простора:

а) да се простор налази у Општини Купрес.

б) пословни простор у погледу структуре треба да испуњава следеће услове:

Укупна корисна површина треба да има следећу диспозицију:

         - Канцеларијa - ком 1, површине cca 13 m²;

         - Пратећи простор (ходник, мокри чвор и сл.)

3.2. Пословни простор (објекат) у коме се налази канцеларија треба да буде чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су урађени у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење и др.), те да задовољава важеће сигурносне стандарде.

3.3. Због природе посла (рад са странкама) пожељно је да уз објекат постоји и паркинг простор.

3.4. Простор треба да буде усељив одмах, уз предуслов да су у потпуности регулисани власнички односи, те да је наоптерећен теретима.

 

4.  Садржај понуде

4.1. Техничке карактеристике

а) Основе пословног простора (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-а или овлаштене геодетске  организације);

б) Фото документација;

в) Текстуални опис техничких карактеристика објекта;

 

4.2. Власничка документација

г) Земљишнокњижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о етажном власништву, са уписаним теретима;

д) Посједовни лист или лист непокретности;

ђ) Копија катастарског плана;

 

Напомена: Документи који се захтјевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од три мјесеца од дана подношења понуде.

 

е) Цијена закупа простора;

ж) Начин плаћања.

 

5. Анализа и преглед понуде

5.1. Комисија за куповину и закупе пословних простора Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове извршиће преглед и оцјену свих понуда које су достављене у предвиђеном року.

5.2. Понуде које су пристигле након предвиђеног рока биће враћене понуђачу.

5.3. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узети у разматрање.

5.4. Након оцјене и одабира понуде, овлашћени вјештак грађевинске струке извршиће преглед изабраног објекта и доставиће своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива), те ће извршити процјену вриједности закупа изабраног пословног простора.

5.5. На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности закупа у општини Купрес, утврдиће се коначна цијена закупа.

5.6. Републичка управа за геодетске и имовинско-пране послове задржава право да не прихвати понуду која у финансијском, функционалном, употребном, естетском или било којем другом смислу није одговарајућа или није примјерена институцији и не задовољава минималне услове утврђене и тражене овим јавним позивом.

5.7. Сви учесници у поступку биће обавјештени о коначном исходу поступка.

5.8. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ће сходно Закону о облигационим односима са понуђачем чија понуда је одабрана у конкретном поступку закључити Уговор о закупу пословног простора, којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

6. Остале информације

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива.

Контакт телефон: 051/338-000.

 

7. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком

„ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ПОДРУЧНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КУПРЕС- НЕ ОТВАРАЈ“, број: 21.01/052-238/24,

на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

Трг Републике Српске број 8,

78 000 Бања Лука.

 

8. Рок за подношење понуде

Рок за подношење понуда је 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

                                                                                                                                                            ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                  мр Драган Станковић

Датум објаве: 26.04.2024. године