ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ – ИЗБОР ФИРМЕ)

Босна и Херцеговина

Република Српска

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 51880-БА

 

 

Назив задатка: 3D визуализација инфраструктуре геопросторних података у обухвату пилот подручја за масовну процјену вриједности непокретности

Реф бр.: BA-RERP-51880BA-RS-CS-CQ-20-B.2.1.1.4

 

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за консултантске услуге 3D визуализације инфраструктуре геопросторних података у обухвату пилот подручја за масовну процјену вриједности непокретности.

 

Циљ ове услуге је креирати функционалан модел 3Д визуализације података Геопортала (РЦН и МПВН) на ограниченом географском локалитету, демонстрирајући базични модел „3Д визуализације инфраструктуре геопросторних података“. Сви објекти на изабраном микро-локалитету ће бити представљени 3Д визуелним репрезентима, генерисаним процедурално на основу података прикупљених од стране оператера, док ће кључни визуелни репрезенти бити моделирани и инкорпорирани мануелно, креирајући карактеристичне визуелне тачке града. Свим објектима ће бити додјељени атрибути прикупљени о њима у току имплементације два наведена пројекта, те ће исти бити основа за примјену различитих филтера у претрагама и генерисање 3Д и 2Д мапа података.

Консултант ангажован на овом пројекту мора испунити сљедеће, међу осталим, задатке:

 

1.   Упознати се са: (a) начином и обимом прикупљања података, (b) кључним захтјевима РУГИПП-а у домену визуализације података, (c) расположивим гео-референтним подлогама,

2.   Креирати 3Д моделе за изабране кључне репрезентне објекте,

3.   Развити функционалан и интерактиван демонстрацијски модул / апп. „3Д визуализацију инфраструктуре геопросторних података“ на изабраном микро-локалитету са сљедећим, између осталих,  функционалностима:

а.         Приказивање одвојене вриједности земљишта и објекта,

б.         Омогућавање избора и селекције појединачног објекта - бира објекат (зграду) и приказује га у приказу са вишим нивоом детаља (докумената који се односе на зграду, тамо гдје су исти расположиви: коначни пројект, порезни извјештај, ..)

ц.         Мапе података (heatmaps).

 

Консултантски тим ће укључивати сљедеће кључно особље, али неће бити ограничен на исто:

  • Виши менаџер пројекта са десет (10) година радног искуства у вођењу пројеката;
  • 3D Unreal/Unity Developer са двије (2) године радног искуства;
  • Java Script Developer са двије (2) године радног искуства ;
  • UI/UX дизајнер за Interactive Realtime Rendering апликације са двије (2) године радног искуства;
  • Архитекта са пет (5) година радног искуства у архитектонсим пројектима и просторном планирању и организацији;
  • Data Analyst са двије (2) године радног искуства;

 

Сви индивидуални консултанти морају посједовати најмање универзитетску диплому и тражене године стручноградног искуства. Биографије (CVс) кључних експерата није потребно достављати јер неће бити оцјењиване у овој фази поступка набавке.

Консултант ће доставити сљедеће опште податке: назив фирме, адреса, број телефона, број факса, е-маил адреса, рјешење о регистрацији, контакт особа за пројектни задатак.

 

Очекивао трајање извршења услуге је 50 дана.

 

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива квалификоване консултантске фирме (у даљем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга.

 

Заинтересовани консултанти треба да доставе податке који доказују посједовање тражених квалификација и релевантног радног искуства за обављање наведених услуга. Критерији за избог Консултанта у ужи избор су :

 

  • Квалификоване консултантске фирме и њихово особље треба да посједују релевантно искуство у области пружања горе наведених услуга. Тражено минимално искуство се доказује успјешно обављеним најмање једним послом који укључује сличне задатке  у протеклих (5) година.

 

  • Предочити документовани доказ да је успјешно реализовао најмање један уговор који се односи на 3Д визуализацију инфраструктуре геопросторних података или слично, засновано на употреби Унитy/Унреал гаме енгинес за виши ниво детаља и презентације фотореализма, као и употребу WебГЛ технологија за 3Д визуализацију и приступ Интернету од стране више корисника.

Подаци о о извршеним референтним пословима треба да укључују вриједност уговора, локацију, број особља укљученог у реализацију уговора, назив Клијента, назив партнера који су учествовали у реализацији уговора, извор финансирања, врста пружене услуге, датум почетка и завршетка уговора, кратак опис послова и задатака.

 

Скреће се пажња заинтересованим консултантима на параграф 1.9 Смјерница Свјетске банке: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, ревидирано издање од јула 2014. године (”Избор и запошљавање консултаната од стране Зајмопримца Свјетске банке“), који регулише политике Свјетске банке у вези са конфликтом интереса.

 

Консултанти могу да се удружују са другим фирмама у форми заједничког улагања (joint venture) или ангажовања под-извођача с циљем унапређења квалификација Консултанта.

 

Консултант ће бити изабран у складу са CQS методом набавке, односно на основу најбољих квалификација.

 

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова.

 

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 9. новембра 2020. године.

 

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

Трг Републике Српске 8

78000 Бања Лука

Тел.: +38751338032

E-mail: rerp@rgurs.org

 

Датум објаве: 30.10.2020. године