ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - КУПОВИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ОШТРОЈ ЛУЦИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-364/20

Дана: 02.11.2020. год.

 

            На основу чланова 80. став 3. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 115/18), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2019. годину("Службени гласник Републике Српске", број 9/19 и Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2020. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 18/20), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је куповина пословног простора у Оштрој Луци за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука (у даљњем тексту Управа), Подручне јединице Приједор, ПК Оштра Лука.

 

  1. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају сљедеће услове:

1.1.  да нису кажњавани за кривична дјела корупције, преваре, организованог криминала или злоупотребе службеног положаја.

1.2.  да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса (Пореска управа РС и Управа за индиректно опорезивање БиХ).

 

  1. Карактеристике пословног простора

2.1.  Да се простор или објекат налази у грађевинској зони општине Оштра Лука, приземље или први спрат.

2.2.  Укупна корисна површина између 110 - 130м2  треба да има сљедећу диспозицију:

-          шалтер сала (приземље)              ком.  1             П=    цца 20м2            

-          пратеће канцеларије                    ком.  3            П=    цца 80м2            

-          простор за архиву                        ком.  1            П=    цца 10м2              

            -      (ходник, мокри чворови, и сл.)                   П=    цца 4м2

2.3.  Пословни простор (објекат) треба да буде у приземљу или првом спрату чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређани у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, машинске, водоводне и телефонске инсталације, централно гријање, вентилација, хлађење, и др.), те да задовољава важеће сигурносне стандарде.

2.4.  Због природе посла (рад са странкама) пожељно је да уз објекат постоји и паркинг простор.

2.5.  Овлашћено лице Управе са овлаштеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће Комисији за избор, своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива).

2.6.  Објекат треба да буде усељив одмах по потписивању уговора, уз предуслов да су у потпуности регулисаним власнички односи те да је неоптерећен теретима.   

2.7.  Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова, изабрани је вјештак грађевинске струке извршиће процјену вриједности изабараног пословног простора.

 

2.8.  На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности утврдиће се коначна купопродајна цијена.

2.9.  Коначну одлуку о куповини пословног простора доноси директор рјешењем о куповини пословног простора, а на приједлог комисије.

 

  1. Садржај понуде

3.1.  Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације).

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких карактеристита објекта

3.2.  Власничка документација

- Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о

  етажном власништву или лист непокретности са уписаним теретима.

- Посједовни лист

- Копију катастарског плана

- Грађевинску дозволу (уколико је објекат у изградњи)

- Употребну дозволу (уколико је објекат завршен)

Документи који се захтијевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца.

3.3.  Цијена простора (објекта) према коначној намјени са прибављеном употребном дозволом.

3.4.  Начин плаћања.

3.5.  Докази о испуњености услова из тачке 2. овог јавног позива.

За услове из тачке 2.1. потребно је доставити потврду надлежног суда, а за услове из тачке 2.2. потребно је доставити потврду надлежних институција (Пореска управа РС и УИО).

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца.

 

  1. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава, или из било кога другога разлога одустане од куповине.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању употребне дозволе за изграђени пословни простор, ако је простор у изградњи.

Нотарске трошкове као и трошкове везане за укњижбу некретнине на новога власника сноси продавац, као и трошкове пореза на промет и све евентуалне друге трошкове.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива. Контакт телефон 051/338-000, 338-010.

 

  1. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком ''Понуда за куповину пословног простора у Оштрој Луци - НЕ ОТВАРАЈ'', на адресу:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8.

 

  1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама Републике Српске.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

                                                                                                             ДИРЕКТОР

 

                                                                                Босиљка Предраговић, дипл.правник

Датум објаве: 13.11.2020. године