Zahtjev za ponude - Nekonsultantske usluge

 

Poslodavac:          Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove –

                              Jedinica za implementaciju projekta

Projekat:              Projekat registracije nepokretnosti

Naziv ugovora:    Premjeri KO­­­ Teslić 1 ( dio), opština Teslić i KO Drijen, grad Derventa

Država:                Bosna i Hercegovina/Republika Srpska

Zajam br.:            90480-BA

Zahtjev za ponude br.: BA-RERP-9048BA-RS-NCS-RFB-22-A.2.2.1-3

Izdat dana:           13.08.2022. godine

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od strane Svjetske banke za troškove Projekta registracije nepokretnosti i namjerava da primjeni dio prihoda prema uplatama po ugovoru za usluge premjera KO Teslić 1 (dio), opština Teslić i KO Drijen, grad Derventa.

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove putem Jedinice za implementaciju projekta sada poziva zapečaćene ponude kvalifikovanih ponuđača za Premjere KO Teslić 1 (dio), opština Teslić i KO Drijen, grad Derventa.

 

Ponude se sprovode putem međunarodne konkurentne nabavke koristeći Zahtjev za ponude (RFB) kako je navedeno u „Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a Svjetske banke - Nabavke u finansiranju investicionih projekata, iz jula 2016, revidirane novembra 2017, jula 2018 i novembra 2020 godine („Propisi o nabavkama“), i iste su otvorene za sve kvalifikovane ponuđače kako je definisano u Propisima o nabavkama.

 

Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za implementaciju projekta, email rerp@rgurs.org  i izvršiti uvid u tenderski dokument tokom radnog vremena, odnosno od 10.00 do 14.00 časova na dole navedenoj adresi.

 

Tenderski dokument na srpskom jeziku zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove mogu da preuzmu nakon podnošenja pismene prijave na adresu ispod navedenu i nakon dostavljanog dokaza o uplati bespovratne naknade od BAM 200,00. Način plaćanja je direktno na slijedeći broj računa  567-241-10000013-81 kod banke: ATOS BANKA a.d Banja Luka.  Dokument će biti poslat putem emaila kao pdf prilog i regularnom poštom.

 

Ponude se moraju dostaviti na adresu ispod navedenu na dan ili prije 13.09.2022. godine do 13.00h. Elektronske ponude neće biti dozvoljene. Kasne ponude će biti odbijene. Ponude se javno otvaraju u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača i svih koji odluče da prisustvuju na adresi ispod navedenoj u 13.00h, 13.09.2022. godine

 

 

Uz ponudu priložiti Izjavu o garanciji ponude.

 

Skreće se pažnja na Propise o nabavkama kojima se od Zajmoprimca zahtijeva da objavi informacije o stvarnom (beneficijarnom) vlasništvu uspješnog ponuđača, kao dio Obavještenja o dodjeli ugovora, koristeći obrazac za objavu stvarnog vlasništva, koji je uključen u tenderski dokument.

 

Gore navedena/navedene adresa/adrese je/su:

 

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Jedinica za implementaciju projekta- Protokol

Trg Republike Srpske br. 8

78000 Banja Luka /Republika Srpska

rerp@rgurs.org