ПОНОВЉЕНИ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ - 07.05.2022.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВE

 

 

ПОНОВЉЕНИ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

 

Пројекат:     Пројекат регистрација непокретности - Додатно Финансирање

Зајам број: 90480BA

Назив задатка: Кампања подизања свијести јавности о активностима и резултатима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове

Реф.бр.:              BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-22-A.1.1-2

 

Босна и Херцеговина односно Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске Банке за трошкове Пројекта регистрације непокретности и намјерава да дио средстава утроши за плаћања по уговору за консултантске услуге за кампању подизања свијести јавности о активносима и резултатима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове позива квалификоване консултантске фирме (у даљем тексту „Консултант“) да изразе свој интерес за обављање ових услуга.

 

Кампања подизања свијести јавности о активностима и резултатима РУГИПП-а има за циљ:

а) Промовисање значаја регистрације стварних права и бенефита катастра непокретности;

б) Подизање свијести о нужности сарадње у катастарским премјерима;

ц) Промовисање онлајн приступа катастарским и уписним подацима, те доступним е-услугама;

д) Подизање свијести јавности о стручним службама и активностима које спроводи РУГИПП  у циљу повећања повјерења јавности у РУГИПП;

е) Промовисање предности новог система масовне процјене вриједности.

 

Најважнија циљна група у овој кампањи су грађани Републике Српске, власници некретнина, пословна заједница, владине институције, адвокати, нотари, геодетске организације, банке, локалне самоуправе, невладине организације, медији, као и жене и угрожене категорије (укључујући националне мањине, особе са оштећеним слухом или видом, итд).

 

Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу оригинала или овјерених копија сљедеће документације којом Консултант доказује испуњеност наведених услова:

а)         Биланси стања и успјеха за 2019., 2020. и 2021. годину

б)         Потврду државног органа као доказ да субјект није у поступку ликвидације

ц)         Увјерење државног органа као доказ да против субјекта није подигнута оптужница и да није донијета правна пресуда

д)         Потврде о плаћању пореза (директни и индиректни порези)

е)         Документи о регистрацији

ф)        Track Record - листа клијената за сличне услуге уз кратак опис сваког пројекта

г)         Пружалац услуга мора имати најмање пет година искуства у раду и доказ о успјешном завршетку најмање два пројекта исте или сличне природе посла, у минималном  износу од по 160.000,00 КМ сваки

х)         Пружалац услуга треба да посједује финансијске, техничке, професионалне и производне могућности, те да испуњава професионалне стандарде и опрему неопходну за извршење уговора

Трајање уговора процјењује се на 6 мјесеци од дана потписивања уговора.

 

Заинтересовани консултанти требају да доставе документацију којом доказују да испуњавају тражене захтјеве и релевантно искуство за извршење услуга. Критеријуми за ужи избор су: релевантно искуство фирме, основна дјелатност и године пословања. Тим појединачних консултаната потребних за задатак мора укључивати: Вођу тима, Координатора за креативне, ПР и БТЛ маркетиншке активности, Медиа планера за традиционалне медије, Медиа планера за дигиталне  медије и друштвене мреже и Координатора за израду штампаних и промотивних материјала. Консултанти су одговорни за израду и представљање приједлога Стратегије кампање. Евалуација квалификованости кључног особља неће се вршити у овој фази.

 

Избор консултанта ће се извршити у складу са CQS методом набавке, односно избор Консултанта на бази најболјих квалификација, која је прописана у смјерницама Свјетске Банке „ World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers “.  Консултанти могу да се удруже са другим фирмама у циљу побољшања своје квалификованости, али треба јасно да наведу да ли је удруживање у облику заједничког улагања и/или под-консултације. У случају да се ради о заједничком улагању, сви партнери ће бити заједнички и појединачно одговорни за цјелокупан уговор ако буду изабрани.

 

Скрећемо пажњу заинтересованих консултаната на Секцију III и параграфе 3.14, 3.16 I 3.17 који су наведени  у Смјерницама Свјетске Банке „ World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers “, из јула 2016, ревидиране новембра 2017, јула 2018 и новембра 2020 године, а који се односе на утврђивање политике Свјетске Банке о сукобу интереса.

 

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова. Консултанти заинтересовани за радни задатак који је предмет овог Позива могу се јавити на доле наведену е-маил адресу ради преузимања комплетног Пројектног задатка.

 

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду доставлјени на доле наведену адресу поштом, е-маилом или лично у запечаћеној коверти  са назнаком  „Кампања подизања свијести јавности о активностима и резултатима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове“,  најкасније до 20.05.2022. године до 11.00 h.

 

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације непокретности

ПРОТОКОЛ

78000 Бања Лука

Трг Републике Српске 8

Тел.: +38751338068

E-mail: rerp@rgurs.org; jovana.stankovic@rgurs.org