ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ - 06.04.2022.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Кредит бр.: 90480BA


ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

Држава:       Босна и Херцеговина
Пројекат:     Пројекат регистрација непокретности - Додатно Финансирање
Зајам број: 90480BA


Назив задатка: Израда пословног плана за развој и управљање ИТ и инфраструктуром геопросторних података
Реф.бр.:            BA-RERP-9048BA-RS-CS-CQS-22-B.2.1.2

Босна и Херцеговина односно Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске Банке за трошкове Пројекта регистрације непокретности и намјерава да дио средстава утроши за плаћања по уговору за консултантске услуге за израду пословног плана за развој и управљање ИТ и инфраструктуром геопросторних података.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове позива квалификоване консултантске фирме (у даљем тексту „Консултант“) да изразе свој интерес за обављање ових услуга.

Задатак консултанта је да  развије пословни план (укључујући начин и могуће изворе финансирања), развије пословни модел и споразум о партнерству те утврди потребе за улагањима и изворе финансирања за пружање интегрисаног управљања геопросторним подацима. Социоекономско оправдање, у облику анализе трошкова и користи које ће помоћи да се стави фокус на предности ИГПРС-а, показаће како би се имовина могла више користити и подржати будуће захтјеве за финансирањем.

Специфични циљеви овог задатка су:
а)  Геопросторно усклађивање - како би се могло олакшати утврђивање приоритетних улагања
б) Анализе социјално-економских користи - пружити оправдање за улагања утврђивањем приоритета у вријеме израде стратегије и плана улагања ИТ-ИГПРС-а
ц) Стратегија и план улагања ИТ-ИГПРС-а - Дефиниција циљева ИТ-ИГПРС-а на највишем нивоу и нацрт за постизање тих циљева у политичком, социјалном, економском и техничком окружењу. Консултант ће прегледати стратешки документ из области ИКТ-а под називом “Стратешки документ ИКТ у оквиру политика Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске (за период 2019-2029 године)“, предложити и урадити измјене како би се ускладила с ИГИФ-ом и ЕУ ИНСПИРЕ Директивом те ће припремити Стратешки акциони план и план улагања.
д) Пословни модел - концептуална структура која подржава испоруку ИТ-ИГПРС-а, објашњава како ће функционисати и описује процесе за постизање његових циљева.
е) Пословни план – У складу са горња два документима, пословни план је детаљнији документ који описује потребне кораке и "путоказ" за постизање циљева ИТ-ИГПРС-а, дефинишући посебне одговорности, активности, ресурсе и временске оквире.

Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу следеће документације којом Консултант доказује испуњеност наведених услова:

а)    Списак извршених уговора о урађеним пројектима којима је предмет набавке израда стратешког документа из области ИКТ и СДИ уз кратак опис сваког пројекта.
б)    Понуђач је дужан доставити потврду којом доказује успјешну реализацију најмање једног уговора, чији је предмет набавке израда стратешког документа из области ИКТ и СДИ у минималном износу од 70.000,00 КМ.
Оригинал или овјерена копија потврде о извршеном уговору мора садржавати сљедеће податке: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто извршења уговора и наводе о уредно извршеном уговору. 

Трајање уговора процјењује се на 6 мјесеци од дана потписивања уговора.

Заинтересовани консултанти требају да доставе документацију којом доказују да испуњавају тражене захтјеве и релевантно искуство за извршење услуга. Критеријуми за ужи избор су: релевантно искуство фирме, основна дјелатност и године пословања. Тим појединачних консултаната потребних за задатак мора укључивати Главног консултанта, Консултанта за економску анализу и остале консултанте. Евалуација квалификованости кључног особља неће се вршити у овој фази.

Избор консултанта ће се извршити у складу са CQS методом набавке, односно избор Консултанта на бази најболјих квалификација, која је прописана у смјерницама Свјетске Банке „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“.  Консултанти могу да се удруже са другим фирмама у циљу побољшања своје квалификованости, али треба јасно да наведу да ли је удруживање у облику заједничког улагања и/или под-консултације. У случају да се ради о заједничком улагању, сви партнери ће бити заједнички и појединачно одговорни за цјелокупан уговор ако буду изабрани.

Скрећемо пажњу заинтересованих консултаната на Секцију III и параграфе 3.14, 3.16 И 3.17 који су наведени  у Смјерницама Свјетске Банке „World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers“,   из јула 2016, ревидиране новембра 2017, јула 2018 и новембра 2020 године, а који се односе на утврђивање политике Свјетске Банке о сукобу интереса.

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова. Консултанти заинтересовани за радни задатак који је предмет овог Позива могу се јавити на доле наведену е-маил адресу ради преузимања комплетног Пројектног задатка.

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду доставлјени на доле наведену адресу поштом, е-маилом или лично у запечаћеној коверти  са назнаком  „Израда пословног плана за развој и управљање ИТ и инфраструктуром  геопросторних података“,  најкасније до 20.04.2022. године до 11.00 h.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Јединица за имплементацију Пројекта регистрације непокретности
ПРОТОКОЛ
Јована Станковић
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел.: +38751338068
Е-маил: jovana.stankovic@rgurs.org; rerp@rgurs.org