ОГЛАС О ИЗЛАГАЊУ ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДЕМИРОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА КОЗАРСКА ДУБИЦА

__________________________________________________________________________________________________________________

Светосавска 26 A, Козарска Дубица,тел.факс 052/417-326 , тел: 052/490-660, 490-661, 490-662, E-mail : katkozarskadubica@rgurs.org

 

             На основу члана 78. Закона о премјеру и катастру Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/12, 110/16 и 62/18), а у сврху оснивања катастра непокретности

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА

         И УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

  именована рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове број

          21.04/951-4325/21 од 17.12.2021. године, објављује

О  Г  Л  А  С

О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ОПШТИНИ КОЗАРСКА ДУБИЦА ЗА КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДЕМИРОВАЦ

                                             КОЈИ ЈЕ ДОСТУПАН НА ОВОМ ЛИНКУ  :  /uploads/oglas/_.._.pdf