ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

Број: 21.01/052-452/21

Дана: 02.10.2021. године

 

            На основу члана 80. став 3. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 115/18), а у складу са Споразумом о зајму, зајам број 9048-БА (Додатно финансирање за Пројекат регистрације некретнина) закључен дана 02.07.2020. године између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, директор РУГИПП-е упућује јавни позив за достављање понуда

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ПОНОВЉЕНИ И ДОПУЊЕНИ ПОЗИВ

 

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је куповина објекта за смјештај дигиталног архива у Бањој Луци или ширем региону Бањалуке (Градишка, Приједор, Лакташи, Србац, Прњавор, Мркоњић Град, Нови Град, Котор Варош или Челинац) за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука (у даљњем тексту Управа).

Објекат, предмет овог јавног позива, треба бити понуђен у затеченом стању: (а) постојећи „стари“ или нови објекат треба бити у потпуности завршен, кориштен или некориштен,  или (б) објекат минималне изграђености у конструктивној фази, односно груби грађевински радови са завршно изведеним радовима покривања објекта.

 

 1. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају сљедеће услове:

 1. да нису кажњавани за кривична дјела корупције, преваре, организованог криминала или злоупотребе службеног положаја.
 2. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса (Пореска управа РС и Управа за индиректно опорезивање БиХ).

 

 1. Карактеристике пословног објекта:
  1. Функционална и просторна организација

Локација објекта треба да се налази у ширем градском језгру, односно трећa или четвртa градскa зонa града Бањалука или ширем региону Бањалуке (Градишка, Приједор, Лакташи, Србац, Прњавор, Мркоњић Град, Нови Град, Котор Варош или Челинац). Локацији (објекту) треба да буде омогућен једноставан приступ, како пјешачки тако и колски приступ за потребе депоа и посјетиоце, са довољним бројем паркинг мјеста, односно 30-40 паркинг мјеста за аутомобиле и 2-4 паркинг мјеста за аутобусе. Локација треба да има обезбијеђен јавни превоз за потребе радника као и за потребе посјетиоца. С обзиром да Бањалука и шира регија Бања Луке имају висок ниво подземних вода, објекат треба да је у вертикалном габариту  са  надземним етажама. Са функционалног аспекта потребно је да се објекат састоји из два дијела, спратности П+2. Први дио објекта био би простор музеја са пратећим просторијама, канцеларијским просторијама, санитарним чворовима и посебан мултифункционални простор. Други дио објекта био би простор аналогног депоа, са потребним простором за обраду документације, као и помоћни и пратећи простори.

Садржај објекта (некретнине) са потребним корисним површинама.

Дио објекта, музеј са пратећим простором:

Хоризонталне комуникације

m2

35-45

Вертикалне комуникације (степениште и лифт)

m2

22-30

Канцеларијски простор

m2

95-100

Паретћи простор (мокри чворови)

m2

28-34

Музејски простор

m2

310-350

 

Дио објекта за архивску грађу са пратећим просторима:

Уалз и хоризонталне комуникације

m2

110-130

Вертикалне комуникације (степениште и лифт)

m2

70-75

Канцеларијски простор

m2

80-85

Пријем и обрада архивског матерјала

m2

270-300

Паретћи простор (техниче просторије)

m2

38-44

Паретћи простор (мокри чворови)

m2

20-22

Архивски простор

m2

790-850

 

Пријемни објекат-портирница:

Пријавница

m2

5-7

Помоћни простор-остава

m2

9-12

Мокри чвор

m2

3-4

 

Укупна корисна површина објекта

m2

2,023

 

Уколико  објекат нема диспозицију простора формирану према наведеној спецификацији потребно је да има концепцију простора са зидовима и конструкцијом која дозвољава адаптацију истог објекта како би у коначном облику добио тражену диспозицију  простора у објекту.

Као потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-архитектонска фаза.

 

 1. Конструкција

С обзиром на намјену, објекат треба да је изграђен од класичних материјала, монолитног или   комбинованог типа градње и да је исти изграђен у складу са Законом о уређењу простора и грађења („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13).  

Неопходно је да је конструкција објекта у потпуној функцији без икаквих недостатака, оштећења или сл. што би угрожавало конструктивну стабилност објекта.

Носива хоризонтална конструкција (стропне плоче), дијела објекта за архивску грађу требају да имају минималну носивост од 9,30 кN/m2. Конструктивни систем објекта треба да је усклађен максимално са заданом носивости. Минимална конструктивна висина етаже објекта треба да износи 350 цм. Максимална висина објекта од коте терена треба да је мања од 12,00 метара.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-конструктивна фаза.

 1. Материјали и обрада

Депо:

 • Зидови: С обзиром на тип и намјену објекта исти треба да је изграђен од чврстих монолитних материјала, (армиранобетонски) задовољавајуће дебљине, прописне термичке и хидро заштите са унутрашњом обрадом малтерима. Вањска обрада фасаде према стању у којем је објекат. Дио објекта депоа (архивски простор) треба да је без отвора на  вањским зидовима (прозора) и зидова прописне термоизолованости. Обрада свих зидова треба да су са унутрашње стране малтери завршно бојени дисперзионим бојама и керамичке плочице у мокрим чворовима.
 • Фасадна браварија алуминијумска са прекинутим термичким мостом са испуном термопан стаклом. Врата секциона, аутоматска, на простору пријема који прихвата пријем архивске грађе.
 • Подови:У простору архивске грађе и комуникација завршни под треба да је отпоран на појачано хабање и да има лако одржавања  слично као винилит под. У канцеларијском дијелу депоа  пројектовати текстилни под у плочама тип као хоyга. Под у мокрим чворовима су керамичке плочице.
 • Степениште:  камен гранит са одговарајућом заштитном металном оградом.
 • Под у архивском простору треба да је такав да омогући уградњу водилица за архивску грађу.
 • Плафони: У овом дијелу објекта спуштени касетни строп 60x60 цм на типској конструкцији.
 • Минимална свијетла висина етаже објекта је 290 цм (висина до конструктивних елемената, греда).

 

Музеј:

 • Зидови: Дио објекта који треба да је музејски простор и остали пратећи простори  треба да има изграђеност од комбинације класичних и савремених сувомонтажних материјала, који би простору дали функционални и естетски  квалитет.
 • Фасадна обрада, треба да је адекватна намјени  објекта. Зидови фасадни требају да су прописане  термичке заштите.
 • Подови: У простор музеја и комуникација завршни подови треба да су отпорни на појачано хабање и да су естетски прихватљиви те да имају лако одржавања  слично као винилит под. У канцеларијском дијелу простора пројектовати текстилни под у плочама тип као хоyга. Под у мокрим чворовима су керамичке плочице.
 • Степениште: камен гранит са одговарајућом заштитном металном оградом.
 • Плафони:У овом дијелу објекта спуштени касетни строп од пуних гипскартонских плоча ентеријерски обрађени.
 • Минимална свијетла висина етаже објекта је 290 цм (висина до конструктивних елемената, греда).

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-архитектонска фаза, и енергетски цертификат објекта, са енергетском класом према намјени објекта.

 

 1. Електроинстаклације

Енергетско напајање: Објекат треба да има адекватно напајање са снагом електричне енергије, према намјени и просторима у објекту. Свако радно мјесто треба да је напојено са четири прикључна мјеста (утичнице) од којих двије са стабилисаног напона који иде са централног УПС. Као резервно напајање треба да има и агрегатско напајање.

Објекат у архивском простору треба да има напајање покретних рафа какао би се исте могле аутоматски покретати са радног мјеста оператера архиве.

Инсталације расвјете  као уградне или надградне, плафонске  а све према намјени појединачног простора.

Објекат треба да има и вањску расвјету  као декоративним елементом објекта на аутоматско временско паљење и гашење.

Рачунарска мрежа: Објекат је третиран као јединствен простор који је умрежан на заједнички РЕК, који се поставља у ИТ соби. Електроинсталације рачунарске мреже требају бити извршене категоријом кабла Цат 6а са завршном опремом прикључница Цат 6а. Број прикључних мјеста  за свако радно мјесто је четири утичнице рачунарске мреже.

Паралелно са инсталацијом рачунарске мреже треба да је и инсталација телефонске мреже.

Посебну инсталацију треба да има архивски  простор,  инсталацију за ознаку и управљање покретним рафама на начин да се свака рафа може електронски дешифровати и на тај начин истом командовати.

Инсталација ватродојаве: Објекат треба да има адресибилну опрему јављача пожара са централом и са аутоматским плафонским или другим апаратима за активирање гашења пожара који су адекватни за поједину врсту простора према намјени (посебну пажња обратити на простор депоа).

Инсталација техничке заштите: Објекат треба да има слиједеће инсталације: (а) видеонадзора са задовољавајућим бројем унутрашњих и вањских камера, (б) инсталацију протупровале и (в) озвучења.

Све електроинсталације  треба да су концентрисане у простор ИТ собе који треба да има дупли антистатик под.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-електро фаза, са атестом о извршеним мјерењима постојећих инсталација.

 

 1. Машинске инсталације

Гријање: Гријање објекта треба да има засебан извор топлотне енергије. Развод класичан за овакву врсту гријања са парапетним фенкојлерима у канцеларијама и плафонским у просторима музеја.

Простор депоа треба да има засебан режим гријања, према намјени простора.

Климатизација и вентилација: Kомплетнa климатизацијa и вентилацијa објекта, са вањским и унутрашњим јединицама. ростор депоа треба да има засебан режим са константном температуром и константном влажности ваздуха а све према намјени простора.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-машинска фаза, са техничким листом уграђене опреме.

 

 1. Унтрашње инсталације воде и одвода:

Објекат треба да је снабдјевен водом са прикључењем на градску водоводну мрежу, са водомјером објекта. Објекат  треба да има прописану  хидрантску мрежу са класичним разводом и  хидрантима.

 • Инсталације одвода: Фекална канализација из објекта мора бити спојена на градску канализациону мрежу.
 • Санитарна опрема: Санитарни уређаји и галантерија треба бити првокласна, бијеле боје. Свако мјесто са славином мора бити обезбијеђено топлом и хладном водом.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-Фаза инсталације воде и одвода, са атестом о извршеним мјерењима пропусности цјевовода.

 

 1. Вањско уређење

Објекат тераба да има напријед наведени број паркинг мјеста, а остали дио припадајућег земљишта да је уређен као зелена површина.

Око објекта (земљишне парцеле), треба да је изграђена заштитна, типска метална ограда, са адекватном улазном капијом, или друга адекватна ограда која одговара објекту овакве намјене.

Простор око објекта треба да има одговарајућу ЛЕД вањску расвјету напајану подземним водовима са надземним расвјетним тијелима.

Вањска хидрантска мрежа треба бити изведена као подземна инсталација  са подземним хидрантима у шахтовима и надземним ормарићима хидрантске опреме.

Комплетна површина простора око објекта треба бити обезбјеђена видеонадзором.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-Пројекат вањског уређења, са подземним и надземним инсталацијама.

 

2.8. Припадајуће земљиште

Како би објекат имао квалитетан приступ и опслуживање објекта, са наведеним бројем уређених паркинг мјеста, потребно је да грађевинска парцела има површину од 4.000 – 5.500м2.

 

 1. Увид у стање објеката који се нуде

Консултантска кућа РУГИПП-а извршит ће обилазак свих понуђених објеката и доставиће Комисији за избор стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива).

 

 1.  

Објекат треба да се може преузети одмах по потписивању уговора, уз услов да су у потпуности регулисаним власнички односи, те да је неоптерећен теретима.    

 

 1.  

Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова, изабрани  вјештак грађевинске струке извршиће процјену вриједности изабараног пословног простора.

 

 1.  

На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности утврдиће се коначна купопродајна цијена.

 

 1.  

Коначну одлуку о куповини пословног простора доноси директор рјешењем о куповини пословног простора, а на приједлог комисије.

 

 1. Садржај понуде

3.1. Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта обавезно урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације).

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких карактеристита објекта

3.2. Власничка документација

- Посједовни лист

- Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о

  етажном власништву или лист непокретности са уписаним теретима.

- Копију катастарског плана

- Грађевинску дозволу (уколико је објекат у изградњи)

- Употребну дозволу (уколико је објекат завршен)

3.3. Цијена објекта према коначној намјени.

3.4. Начин плаћања.

3.5. Докази о испуњености услова из тачке 2. овог јавног позива.

3.6. За услове из тачке 1.1. овог позива потребно је доставити потврду надлежног суда, а за услове из тачке 1.2. потребно је доставити потврду надлежних институција (Пореска управа РС и Управа за индиректно опoрезивање).

Документа која се захтијевају морају бити овјерене копије оригинала и не смију бити старија од 3 мјесеца.

 

 

 1. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава, или из било кога другога разлога одустане од куповине.

Услови за закључење уговора са најповољнијим понуђачем су:

1. уколико понуђач нуди објекат који је у потпуности изграђен и завршен (било да је стари или новоизграђен), исти као завршни документ треба да има употребну дозволу;

2. уколико понуђач  нуди објекат који је у изградњи, а изграђен је у минималној фази тражено јавним позивом (конструктивна фаза  завршно покривен објекат), исти као завршни документ треба да има грађевинску дозволу и пратећу градилишну докуменатцију (грађевински дневник, књигу инспекције, пројекат уграђених бетона и атесте уграђених материјала и опреме која је потребна за добијање употребне дозволе по потпуном завршетку објекта).

 

Нотарске трошкове као и трошкове везане за укњижбу некретнине на новога власника сноси продавац, као и трошкове пореза на промет и све евентуалне друге трошкове.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива. Контакт телефон 051/338-000.

 

 1. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком ''Понуда за куповину зграде за мјештај дигиталног архива у Бањалуци - НЕ ОТВАРАЈ'', на адресу:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8.

 

 1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама Републике Српске.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

 

 

Достављено:

 1. Дневни лист за оглашавање;
 2. Правобранилаштво РС,       

          Сједиште замјеника Бањалука;

        3. Нотар;

       4. Евиденција;                                                                      

       5. Архива.                                                      

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ДИРЕКТОР

  Босиљка Предраговић, дипл.правник