ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Босна и Херцеговина
Република Српска
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА
Кредит бр.: 90480BA
 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 


Назив задатка: Анализа података у катастарским евиденцијама
Реф бр.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.2

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по основу уговора о дјелу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција - И фаза, чија је реализација у току.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултанте (у далјем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга:

            1. Консултант за анализу података у катастарским евиденцијама - 3 извршиоца

Консултантске услуге (у далјем тексту “Услуге“) обухватају сљедеће:

-Врши анализу алфанумеричких података (исправност података о носиоцу права, исправност података о непокретностима, дијеловима власништва/посједа, исправност уписа за терете, постојање дуплих података, усклађеност са графичком презентацијом података, ...)
-Врши анализу графичких података (тополошке анализе и усклађеност са алфанумеричким подацима)
-Резултат анализе доставља, Консултанту за анализу података вишег нивоа, на преглед
-Врши помоћ корисницима који раде на исправци грешака утврђених аналаизом података у смислу тумачења анализе и откривених грешака које се морају исправити

Потребне квалификације:

(а)    ВСС (висока стручна спрема), 
(б)    Радно искуство, минимално 2 године у областима анализа, развоја, дизајнирања, администрације базе података, инсталације или подршке за различите платформе база података, конверзија података из различитих формата у предефинисане формате нове технолошке платформе, 
(ц)    Да је имао учешћа у пројекту у којем се тражила анализа података

Као доказ образовне и професионалне квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга консултант је дужан доставити сљедеће:
- Копија дипломе о стручној спреми
-Потписана радна биографија ЦВ од стране консултанта 
- Потврда о радном искуству

Све активности консултанти ће обављати у сједишту Управе, те у  подручној јединици Бања Лука. 
Радно вријеме прилагођено радном времену организационе јединице (радно вријеме у току дана јесте 8h).

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, ревидиране  у новембру 2017., јулу 2018. и новембру 2020. године, а метод набавке је ИЦ, односно Конкурентски избор индивидуалних консултаната.        
Ваше искуство и квалификације морају одговарати квалификационим захтјевима који су дати у опису послова и задатака. Ваш CV ће бити оцијењен на бази искуства и квалификација у складу са сљедећим критеријима:
    (и)  Генералне квалификације: 40%        
    (ии) Адекватност за радни задатак: 60%

Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова. 

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 27.08.2021. године до 15:30h.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина
ПРОТОКОЛ
н/р Босиљка Вучић
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел.: +38751338032
Е-маил:  bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org