ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 

Босна и Херцеговина
Република Српска
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА
Кредит бр.: 90480BA
 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ 


Назив задатка: Израда SQL скрипти и процедура 
Реф бр.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.8

Босна и Херцеговина и Република Српска је кроз Супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације некретнина и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по основу уговора о дјелу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција - И фаза, чија је реализација у току.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива подобне консултанте (у далјем тексту “Консултант”) да изразе свој интерес за обављање ових услуга:

             1. Консултант за израду SQL скрипти и процедура-2 извршиоца


Консултантске услуге (у даљем тексту “Услуге“) обухватају сљедеће:

-Израде скрипте, алате и процедуре за анализу података које ће у свом раду користити консултанти задужени за аналаизу,
-Израде скрипте, алате и процедуре које ће се користити за контролу података које ће у свом раду користити консултанти задужени за контролу,
-Израде скрипте, алате и процедуре за припрему података које ће у свом раду користити консултанти задужени за припрему података, 
-Израђују скрипте, алате и процедуре за исправку грешака утврђених анализом података, 
-Израђују скрипте, алате и процедуре за миграцију података из припремљених база података у договорени формат који се доставља изабраном извођачу за Информациони систем за вођење катастарских евиденција – еКатастарРС,
-По потреби израђују остале алате, скрипте и процедуре у току поступка миграције,
-Врше помоћ осталим корисницима у раду, а у вези са кориштењем алата, скрипти и процедура,
-Креирају формате за манипулацију са подацима,
-Генеришу скрипте за учитавање података у договорене формате, 
-Генеришу упутстава за кориштење скрипти, алата и процедура израђених у току трајања Уговора

Потребне квалификације:

а) ВСС (висока стручна спрема) електротехнички факултет или други факултет информатичког смјера, 
б) Радно искуство, минимално 5 година у областима израде процедура за миграцију, развоја, дизајнирања, администрације софтверских система, инсталације или подршке за различите платформе база података,
ц) Да је израдио или имао једну од кључних улога при у пројекту који је захтијевао и миграцију података,
д) Радно искуство са подацима из катастра непокретности би била предност

Као доказ образовне и професионалне квалификације лица која су одговорна за пружање конкретних услуга консултант је дужан доставити слједеће:
-Овјерена копија дипломе о стручној спреми
-Потписана радна биографија ЦВ од стране консултанта 
- Потврда о радном искуству

Све активности  консултант  може обављати ван организационих јединица Управе.

Избор Консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, ревидиране  у новембру 2017., јулу 2018. и новембру 2020. године, а метод набавке је ИЦ, односно Конкурентски избор индивидуалних консултаната.        
Ваше искуство и квалификације морају одговарати квалификационим захтјевима који су дати у опису послова и задатака. Ваш ЦВ ће бити оцијењен на бази искуства и квалификација у складу са сљедећим критеријима:
    (и)  Генералне квалификације: 40%        
    (ии) Адекватност за радни задатак: 60%
      
Додатне информације можете добити на ниже наведеној адреси, сваким радним даном у периоду од 9:00 до 14:00 часова. 

Изрази заинтересованости са свим траженим документима, треба да буду доставлјени на доле наведену адресу најкасније до 27.08.2021. године до 15:30х.

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина
ПРОТОКОЛ
н/р Босиљка Вучић
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел.: +38751338032
Е-маил: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org