ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА - КУПОВИНА ЗГРАДЕ ЗА СМЈЕШТАЈ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА У БАЊАЛУЦИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-126/21

Дана: 25.02.2021. године

 

            На основу члана 80. став 3. Закона о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 115/18), а у складу са Споразумом о зајму, зајам број 9048-БА (Додатно финансирање за Пројекат регистрације некретнина) закључен дана 02.07.2020. године између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, директор РУГИПП-е упућује јавни позив за достављање понуда

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 

Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је куповина зграде за смјештај дигиталног архива у Бањалуци за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука (у даљњем тексту Управа).

 

        1. Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају сљедеће услове:

         1.1. да нису кажњавани за кривична дјела корупције, преваре, организованог криминала или злоупотребе службеног положаја.

         1.2. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса (Пореска управа РС и Управа за индиректно опорезивање БиХ).

 

        2. Карактеристике пословног објекта:

 

          2.1.    Функционална и просторна организација

Локација објекта треба да се налази у ширем градском језгру, односно трећој или четвртој градској зони града Бањалука. Локацији (објекту) треба да буде омогућен једноставан приступ, како пјешачки тако и колски приступ за потребе депоа и посјетиоце, са довољним бројем паркинг мјеста, односно 35-45 паркинг мјеста за аутомобиле и 3-5 паркинг мјеста за аутобусе. Локација треба да има обезбијеђен јавни превоз за потребе радника као и за потребе посјетиоца. Собзиром да Бањалука има висок ниво подземних вода, објекат треба да је у вертикалном габариту  са  надземнним етажама. Са функционалног аспекта потребно је да се објекат састоји из два дијела. Први дио објекта био би простор музеја са пратећим просторијама, канцеларијским просторијама, санитарним чворовима. Други дио објекта био би простор аналогног депоа, са потребним простором обраде документације, као и помоћним прописима.  Уколико објекат не испуњава у садашњем стању овако конципирану функционалну и просторну организацију треба да исти омогућава да се са минималним улагањима може адаптирати према оваквој функционалној организацији.

Садржај објекта (некретнине) са потребним корисним површинама.

Дио објекта, музеј са пратећим простором:

Хоризонталне комуникације

m2

35-45

Вертикалне комуникације (степениште и лифт)

m2

22-30

Канцеларијски простор

m2

95-100

Паретћи простор (мокри чворови)

m2

28-34

Музејски простор

m2

310-350

 

Дио објекта за архивску грађу са пратећим просторима:

Уалз и хоризонталне комуникације

m2

110-130

Вертикалне комуникације (степениште и лифт)

m2

70-75

Канцеларијски простор

m2

80-85

Пријем и обрада архивског матерјала

m2

270-300

Паретћи простор (техниче просторије)

m2

38-44

Паретћи простор (мокри чворови)

m2

20-22

Архивски простор

m2

790-850

 

Пријемни објекат-портирница:

Пријавница

m2

5-7

Помоћни простор-остава

m2

9-12

Мокри чвор

m2

3-4

 

Укупна корисна површина објекта

m2

2,023

 

Уколико  објекат нема диспозицију простора формирану према наведеној спецификацији потребно је да има концепцију простора са зидовима и конструкцијом која дозвољава адаптацију истог објекта у диспозицији простора  како би у коначном добио тражену диспозицију  простора у објекту. Трошкови који би износили за адаптацију простора према наведеним потребама треба да су минималног износа.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-архитектонска фаза.

 

        2.2. Конструкција

Собзиром на намјену објекат треба да је изграђен од класичних материјала, монолитног или   комбинованог типа градње и да је исти изграђен у складу са Законом о уређењу простора и грађења („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13).  

Неопходно је да је конструкција објекта у потпуној функцији без икаквих недсотатака, оштећења или сл. што би угрожавало конструктивну стабилност објекта.

Носива хоризонтална конструкција (стропне плоче), дијела објекта за архивску грађу требају да имају минималну носивост од 9,30 кN/m2.

Минимална свијетла висина архивског простора треба да износи 290 цм.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-конструктивна фаза.

 

 

 

        2.3. Матерјали и обрада

 

-Дио објекта депоа:

Зидови:

Собзиром на тип и намјену објекта исти треба да је изграђен од чврстих монолитних матерјала.

(армиранобетонски) задаовољавајуће дебљине прописне термичке и хидро заштите са унутрашњом обрадом малтерима, а вањска обрада према фасаде према стању у којем је објекат. Дио објекта депоа (архивски простор) треба да је без отвора на  вањским зидовима (прозора) зидовима прописне термоизолованости.

Обарада свих зидова треба да су са унутрашње стране  малтери завршно бојени дисперзионим бојама и керамичке плочице у мокрим чворовима.

Фасадна браварија алуминијумска са прекинутим термичким мостом са испуном од термопан стакла. Врата секциона аутоматска на простору пријема који прихавта пријем архивске грађе.

Подови:

У простору архивске грађе и комуникација као завршни под треба да је отпоран под који има лако одржавања  типа као винилит под. У канцеларијском дијелу  текстилни под у плочама тип као хоyга. Мокри чворови керамичке плочице.

Степениште  камен гранит са одговарајућом заштитном металном оградом.

Под у архивском простору треба да је такав да омогући уградњу водилица за архивску грађу.

Плафони:

У овом дијелу објекта спуштени касетни строп 60x60 цм на типској конструкцији.

Минимална свијетла висина етаже објекта је 290 цм (висина до конструктивних елемената, греда).

-Дио објекта музеја:

Зидови:

Дио објекта који треба да је музејски простор и остали пратећи простори  треба да има изграђеност од кобинације класичних и савремених сувомонтажних матерјала, који би простору дали функционални квалитет, а са друге стране и естетски  квалитет објекта.

Фасадна обрада, треба да је адекватна према намјени  објекта. Зидови фасадни требају да су прописане  термичке заштите.

Подови:

У простор музеја и комуниација као завршни под треба да су отпорни и естетски прихватљиви подови који имају лако одржавања  типа као винилит под. У канцеларијском дијелу простора пројектовати текстилни под у плочама тип као хоyга. Мокри чворови керамичке плочице.

Степениште каменом гранит са одговарајућом заштитном металном оградом.

Плафони:

У овом дијелу објекта спуштени касетни строп од пуних гипскартонских плоча ентеријерски обрађени.

Минимална свијетла висина етаже објекта је 290 цм (висина до конструктивних елемената, греда).

Уколико  објекат нема тражену обраду зидова и подова исти треба да  дозвољава адаптацију истог како би у коначном добио тражене карактеристике објекта. Трошкови који би износили за адаптацију простора према наведеним потребама треба да су минималног износа.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-архитектонска фаза, и енергетски цертификат објекта, са енергетском класом према намјени објекта.

 

 

 

 

       2.4. Електроинстаклације

Енергетско напајање:

Објекат треба да има адекватно напајанје са снагом електричне енергије, према намјени и просторима у објекту. Свако радно мјесто треба да је напојено са четири прикључна мјеста (утичнице) од којих двије са стабилисаног напона који иде са централног УПС. Као резервно напајање треба да има и агрегатско напајање.

Објекат у архивском простору треба да има напајање покретних рафа какао би се исте могле аутоматски покретати са радног мјеста оператера архиве.

Инсталације расвјете  као уградне или надградне, плафонске  а све према намјени појединачног простора.

Објекат треба да има и вањску расвјету  као декоративним елементом објекта на аутоматско временско паљење и гашење.

Рачунарска мрежа:

Рачунарска мрежа третиран као јединствен простор који је умрежан на заједнички РЕК, који се поставља у ИТ соби. Електроинсталације рачунарске мреже, категоријом кабла Цат 6а са завршном опремом прикључница Цат 6а. Број прикључних мјеста  за свако радно мјесто је четири утичнице рачунарске мреже.

Паралелно са инсталацијом рачунарске мреже треба да је и инсталација телефонске мреже.

Посебну инсталацију треба да има архивски  простор,  инсталацију за ознаку и управљање покретним рафама на начин да се свака рафа може електронски дешифровати и на тај начин истом командовати.

Инсталација ватродојаве:

Објекат треба да има адресибилну опрему јавлајча пожара са централом и са аутоматским плафонским или другим апаратима за активирање гашења пожара који су адекватни за поједину врсту простора према намјени (посебну пажња простор депоа).

Инсталација техничке заштите:

Објекат треба да има инсталације видеонадзора са задовољавајућим бројем унутрашњих и вањских камера.

Објекат треба да има и инсталацију протупровале и инсталацију озвучења.

Све електроинсталације  треба да су концентрисане у простор ИТ собе који треба да има дупли антистатик под.

Уколико  објекат нема тражену инсталлацију  треба да има концепцију  која  дозвољава адаптацију инсталација како би у коначном добио тражене карактеристике. Трошкови који би износили за адаптацију електро инсталација према наведеним потребама треба да су минималног износа.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-електро фаза, са атестом о извршеним мјерењима постојећих инсталација.

 

 

       2.5. Машинске инсталације

Гријање:

Гријање објекта треба да има засебан извор топлотне енергије. Развод класичн за овакву врсту гријања са парапетним фенкојлерима у канцеларијама и плафонским у просторима музеја.

Простор депоа треба да има засебан режим гријања, према намјени простора.

Климатизација и вентилација:

Kомплетнa климатизацијa и вентилацијa објекта, са вањком и унутрашњим јединицама.

Простор депоа треба да има засебан режим са константном температуром и константном влажности ваздуха а све према намјени простора.

Уколико  објекат нема тражену машинску инсталлацију  треба да има концепцију  која  дозвољава адаптацију постојећих инсталација или уређење нове инсталације. Трошкови који би износили за адаптацију машинских инсталација према наведеним потребама треба да су минималног износа.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-машинска фаза, са техничким листом уграђене опреме.

 

       2.6. Унтрашње инсталације воде и одвода:

Објекат треба да је снабдјевен водом са прикључењем на градску водоводну мрежу, са водомјером објекта. Објекат  треба да има прописану  хидрантску мрежу са класичним разводом и  хидрантима.

Инсталације одвода:

Фекалне канализација из објекта спојена на градску канализациону мрежу.

Санитарна опрема:

Санитарни уређаји и галантерија трба да је у првој класи, бијеле боје. Свако мјесто са славином обезбијеђено са топлом и хладном водом.

Уколико  објекат нема тражену инсталлацију  треба да има концепцију  која  дозвољава адаптацију инсталација како би у коначном добио тражене карактеристике. Трошкови који би износили за адаптацију електро инсталација према наведеним потребама треба да су минималног износа.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-Фаза инсталације воде и одвода, са атестом о извршеним мјерењима пропусности цјевовода.

 

       2.7. Вањско уређење

Објекат тераба да има напријед наведени број паркинг мјеста, а остали дио припадајућег землјишта да је уређен као зелена површина.

Око објекта (земљишне парцеле), треба да је изграђена заштитна као типска метална, са адекватном улазном капијом, или друга адекватна ограда која одговара објекту овакве намјене.

Простор око објекта треба да има ванску расвјету круга такође уређену са подземним канализационим водовима са надзебним канделаберима као расвјетним тијелима.

Ванска хидрантскамрежа као подземна инсталација  са подземним хидрантима у шахтовима и надземним ормарићима хидрантске опреме.

Као сигурносни елемант комплетна површина протора око објекта треба да је обезбијеђена техничком заштитом (видеонадзора) или слична техничка заштита.

 Уколико  нема тражено вањско уређење зприпадајућег земљишта треба да има концепцију  која  дозвољава уређење истог нпрема наведеним условима.

Као  потврду за исто уз понуду доставити главни пројекат садашњег стања објекта-Пројекат вањског уређења, са подземним и надземним инсталацијама.

 

     2.8. Припадајуће земљиште

Како би објекат имао квалитетан приступ и опслуживање објекта, са наведеним бројем уређених паркинг мјеста, потребно је да грађевинска парцела има површину од 4.500 – 5.500м2.

            2.9.

     Консултантска кућа РУГИПП-а извршит ће обилазак свих понуђених објеката и доставиће Комисији за избор, своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности простора (технички извјештај о испуњености услова         из јавног позива).

           2.10.

    Објекат треба да се може преузети одмах по потписивању уговора, уз предуслов да су у потпуности регулисаним власнички односи те да је неоптерећен теретима.    

    2.11.

    Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова, изабрани  вјештак грађевинске струке извршиће процјену вриједности изабараног пословног простора.

           2.12.

    На основу коначне понуде понуђача изабраног пословног простора и налаза вјештака о процијењеној вриједности утврдиће се коначна купопродајна цијена.

 

           2.13.    Коначну одлуку о куповини пословног простора доноси директор рјешењем о куповини пословног простора, а на приједлог комисије.

 

   

    3.   Садржај понуде

          3.9. Техничке карактеристике

- Основе пословног простора (тлоцрт објекта обавезно урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације).

- Фото документацију

- Текстуални опис техничких карактеристита објекта

          3.10. Власничка документација

- Посједовни лист

- Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о

  етажном власништву или лист непокретности са уписаним теретима.

- Копију катастарског плана

- Грађевинску дозволу (уколико је објекат у изградњи)

- Употребну дозволу (уколико је објекат завршен)

Документи који се захтијевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца.

        3.11. Цијена објекта према коначној намјени са прибављеном употребном дозволом.

        3.12. Начин плаћања.

        3.13. Докази о испуњености услова из тачке 2. овог јавног позива.

 

        3.14. За услове из тачке 1.1. овог позива потребно је доставити потврду надлежног суда, а за услове из тачке 1.2. потребно је доставити потврду надлежних институција (Пореска управа РС и УИО).

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца.

 

4. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава, или из било кога другога разлога одустане од куповине.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању употребне дозволе за изграђени пословни простор, ако је простор у изградњи.

Нотарске трошкове као и трошкове везане за укњижбу некретнине на новога власника сноси продавац, као и трошкове пореза на промет и све евентуалне друге трошкове.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљне усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива. Контакт телефон 051/338-000, 338-010.

5. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком ''Понуда за куповину зграде за мјештај дигиталног архива у Бањалуци - НЕ ОТВАРАЈ'', на адресу:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8.

6. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 60 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама Републике Српске.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

 

Достављено:

  1. Дневни лист за оглашавање;

       2. Правобранилаштво РС,

          Сједиште замјеника Бањалука;

       3. Нотару;

       4. Евиденцији;

       5. Архиви.

 

   Датум објаве: 27.02.2021. године

                                                                                                                                            ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                                                    Босиљка Предраговић, дипл.правник