ЈАВНИ КОНКУРС - НАМЈЕШТЕНИЦИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail:  uprava@rgurs.org

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", број 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

1.        Виши сарадник за рачуноводствене послове

Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове................................................................1 извршилац

2.        Виши сарадник за контролу економско-финансијских послова

Одјељење за интерне контроле....................................................................................................1 извршилац

3.        Сарадник за опште послове

Подручна јединица Бања Лука......................................................................................................1 извршилац

4.        Виши сарадник за анализу података Регистра цијена непокретности и Адресног регистра

Одјељење за међународне пројекте............................................................................................2 извршиоца

5.        Сарадник за административне послове у подручној јединици

Подручна јединица Сребреница...................................................................................................1 извршилац

 

II Опис послова

 

1.      Виши сарадник за рачуноводствене послове

 

Виши сарадник за рачуноводствене послове врши контирање и књижење пословних промјена у финансијском књиговодству по организационим дијеловима Управе, усаглашава стање обавеза и потраживања, усаглашава помоћне књиге са главном књигом, ажурно и тачно води финансијско књиговодство, стара се о чувању и архивирању књиговодствене документације и евиденције, издаје евидентира и прати наплату излазних фактура, обрачунава накнаде по уговорима о дјелу, води евиденцију утрошка горива за службена возила Управе, прати и контролише примјену контног плана и прати примјену прописа из области рачуноводства и Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

2.      Виши сарадник за контролу економско-финансијских послова

 

Виши сарадник за контролу економско-финансијских послова врши контролу примјене Закона о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта, Закона о финансирању послова премјера и успостављању катастра непокретности и Одлуке о висини накнада за коришћење података и вршење услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, анализира мјесечне извјештаје ПЈ и врши упоређивање података са резултатима прихода на посебном рачуну Управе, врши контролу економичности и ефикасности пружања услуга Управе, прати реализацију уговора у дијелу насталих финансијских обавеза и потраживања, врши контролу норматива потрошње по декларацији произвођача, организује прикупљање и анализирање извјештаја о присуству на раду запослених од непосредних руководилаца, прибавља и анализира податке добијених са ГПС уређаја и сачињава извјештаје на основу истих, анализира потребе за потрошним материјалом, контролише кретање службених возила, саставља записнике о извршеним контролама и подноси их руководиоцу Одјељења, предлаже мјере за отклањање уочених неправилности, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

3.      Сарадник за опште послове

 

Сарадник за опште послове обавља послове који се односе на пријем захтјева, води дјеловодни протокол, архивира ријешене захтјеве странака, издаје копије катастарских планова, врши преписе и изводе из операта катастра непокретности, катастра земљишта, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

4.      Виши сарадник за анализу података Регистра цијена непокретности и Адресног регистра

 

Виши сарадник за анализу података Pегистра цијена непокретности и Aдресног регистра обавља послове који се односе на унос података из купопродајних уговора и упитника у ИТ систем Pегистра цијена непокретности, обраду података, укључујући издавање, сортирање, контролу и допуну података регистра цијена непокретности и Aдресног регистра са подацима из катастра, урбанистичких евиденција и података прикупљених на терену, анализу тржишних података ради утврђивања фактора који утичу на тржишну вриједност некретнина, сортирање података на тржишту, статистичку и просторну анализу података, рад на терену ради прикупљања и допуне података, рад на побољшању ИТ система Pегистра цијена непокретности (тестирање функционалности, сугестије за промјене и друге активности), припрема аналитичке и статистичке извјештаје, учествује у раду на развоју Правилника о Pегистру цијена непокретности, координише рад са подручним јединицама Управе у области Pегистар цијена непокретности и Aдресног регистра, активно учествује у дефинисању организационог модела и процеса рада за успостављање и одржавање Pегистра цијена непокретности и Aдресног регистра, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

5.      Сарадник за административне послове у подручној јединици

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици обавља послове који се односе на пријем и отпрему поште, евидентирање и достављање у рад аката, унос података у базу података, проводи промјене у аналогном и дигиталном облику кроз земљишно-књижну евиденцију, издаје податке из евиденције до оснивања катастра непокретности, архивира ријешене предмете, води дјеловоднике и интерне књиге, према упутству о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, чува печат подручне јединице, врши административно-дактилографске послове, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста:намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је старији од осамнаест (18) година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

 

1. VII степен стручне спреме, економски факултет или други факултет економског смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

2. VII степен стручне спреме, економски факултет или други факултет економског смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

3. IV степен стручне спреме, геодетске школа, геодетско-техничка школа, грађевинска школа, економска школа, управна школа, биротехничка школа, гимназија, пољопривредна школа, електро школа, машинска школа, геолошко-техничка школа, саобраћајно-техничка или математичко-физичко-рачунарска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степану образовања.

4. VII степен стручне спреме, економски факултет или други факултет економског смјера, геодетски факултет или факултет геодетског смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

5. IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, технолошка школа, гимназија, геодетска школа, саобраћајна и електро школа, математичко-информатичка школа, машинска школа, биротехничка школа, туристичка школа, стручно техничка школа или учитељска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања и познавање рада на рачунару.

 

V

 

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове.

 

VI

 

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог Закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије следећих докумената:

а)  личне карте или пасоша;

б) дипломе о завршеној стручној спреми и

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука или електронским путем на e- mail uprava@rgurs.org  са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронским путем обавезни су доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама  „Независне новине".

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли органа достави Комисији оргинале или овјерене фото-копије следећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или Босна и Херцеговине, увјерење о општој здравственој способности, диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказе о испуњености других услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе.

 

VII

 

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, дана 26.10.2020. године.        

 

 

                                                                                                                                                                     Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                                                     Босиљка Предраговић, дипл. правник

Датум објаве: 26.10.2020. године

 

Oвдје можете преузети образац за пријаву:Obrazac prijave