ЈАВНИ КОНКУРС - НАМЈЕШТЕНИЦИ - 29.04.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука

 

1. Сарадник-хардверски техничар

    Одјељење за информационе и комуникационе технологије катастра непокретности............................................1 извршилац

2. Сарадник за административне послове у подручној јединици

    Подручна јединица Пелагићево.........................................................................................................................................1 извршилац

 

II Опис послова

 

Сарадник-хардверски техничар (број 1.)

Сарадник-хардверски техничар врши инсталацију, конфигурацију и одржавање хардвера и софтвера и пратеће инфраструктуре, обезбјеђује да хардвер, оперативни системи, софтверски системи и процедуре буду у функцији ефикасности Управе, врши непосредну инсталацију на терену, тестирање и пуштање у рад нове рачунарске опреме, врши надоградњу постојећег хардвера новим компонентама, односно замјену оштећених компоненти, врши инсталацију апликативног софтвера, системског и антивирусног софтвера и подршку реализацији локалних мрежа, периодично превентивно провјерава стање хардвера, антивирусне заштите и уопште рада рачунара и друге опреме на терену и о томе извјештава непосредног руководиоца, периодично узима резервне копије података, обавља и друге послове које му повјери непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици (број 2.)

Сарадник за административне послове у подручној јединици обавља послове који се односе на пријем и отпрему поште, евидентирање и достављање у рад аката, унос података у базу података; спроводи промјене у аналогном и дигиталном облику кроз земљишнокњижну евиденцију, издаје податке из евиденције до оснивања катастра непокретности, архивира ријешене предмете, води дјеловоднике и интерне књиге према упутству о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, чува печат подручне јединице, врши административно-дактилографске послове, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

 

За радно мјесто означено под бројем 1.

IV степен стручне спреме, машинска школа, електротехничка школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање енглеског језика.

 

За радно мјесто означено под бројем 2.

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, технолошка школа, гимназија, геодетска школа, саобраћајна и електро школа, математичко-информатичка школа, машинска школа, биротехничка школа, туристичка школа, стручно-техничка школа или учитељска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања и познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом –  уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној средњој стручној спреми,

б) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања,

в) доказ о познавању рада на рачунару за радно мјесто означено под бројем 2. и

г) доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто под бројем 1.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука или електронским путем на e-mail uprava@rgurs.org са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву електронским путем обавезан је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и на огласној табли Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној средњој стручној спреми;
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;
 • увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
 • увјерења о општој здравственој способности;
 • доказ о познавању рада на рачунару за радно мјесто означено под бројем 2;
 • доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто под бројем 1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, дана 29.04.2024. године.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“.

 

 

                                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                Мр Драган Станковић

Датум објаве: 29.04.2024. године 

Образац за пријаву можете преузети овдје: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf