ЈАВНИ КОНКУРС - НАМЈЕШТЕНИЦИ - 12.12.2023. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука

 

1. Сарадник за административно-техничке послове

    Подручна јединица Нови Град.......................................................................................1 извршилац

2. Сарадник за административне послове у подручној јединици

     Подручна јединица Калиновик......................................................................................1 извршилац

3. Сарадник за административне послове у подручној јединици

     Подручна јединица Источно Ново Сарајево.................................................................1 извршилац

4. ​Сарадник за опште послове

     Подручна јединица Власеница......................................................................................1 извршилац

 

 

II Опис послова

 

Сарадник за административно-техничке послове (број 1.)

 

Сарадник за административно-техничке послове обавља административне и административно-техничке послове, врши послове техничке обраде текстова и материјала, врши куцање текстова, дописа и аката на рачунару који се израђују у подручној јединици – подручној канцеларији, обједињује откуцане материјала са CD-а ради израде јединствених материјала, ажурира материјале припремљене за Управу и друге институције, фотокопира документацију, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици (број 2. и 3.)

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици обавља послове који се односе на пријем и отпрему поште, евидентирање и достављање у рад аката, унос података у базу података; спроводи промјене у аналогном и дигиталном облику кроз земљишнокњижну евиденцију, издаје податке из евиденције до оснивања катастра непокретности, архивира ријешене предмете, води дјеловоднике и интерне књиге према упутству о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, чува печат подручне јединице, врши административно-дактилографске послове, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за опште послове (број 4.)

 

Сарадник за опште послове обавља послове који се односе на пријем захтјева, води дјеловодни протокол, архивира ријешене захтјеве странака, издаје копије катастарских планова, врши преписе и изводе из операта катастра непокретности, катастра земљишта, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

 

За радно мјесто означено под бројем 1.

IV степен стручне спреме, управна школа, економска школа или друга школа економског смјера, електротехничка школа, технолошка школа, гимназија, школа ученика у привреди, биротехничка школа, туристичка школа, саобраћајно-техничка школа, грађевинска школа или техничка школа, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 2. и 3.

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, технолошка школа, гимназија, геодетска школа, саобраћајна и електро школа, математичко-информатичка школа, машинска школа, биротехничка школа, туристичка школа, стручно-техничка школа или учитељска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања и познавање рада на рачунару.

 

За радно мјесто означено под бројем 4.

IV степен стручне спреме, геодетска школа, геодетско-техничка школа, грађевинска школа, економска школа, управна школа, биротехничка школа, гимназија, пољопривредна школа, електро школа, машинска школа, геолошко-техничка школа, саобраћајно-техничка или математичко-физичко-рачунарска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом –  уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној средњој стручној спреми,

б) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања и

в) доказ о познавању рада на рачунару за радна мјеста означена под бројем 1., 2. и 3.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука или електронским путем на e-mail uprava@rgurs.org са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву електронским путем обавезан је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и на огласној табли Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

  • дипломе о завршеној средњој стручној спреми;
  • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;
  • увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
  • увјерења о општој здравственој способности;
  • доказ о познавању рада на рачунару за радна мјеста означена под бројем 1., 2. и 3.

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, дана 12.12.2023. године.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“.

 

 

                                                                                                                                                                                                  ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                           Мр Драган Станковић

Датум објаве: 12.12.2023. године

Oвдје можете преузети образац за пријаву: Образац пријаве