ЈАВНИ КОНКУРС - НАМЈЕШТЕНИЦИ - 28.11.2023.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука

 

 1. Виши сарадник за Систем управљања финансијским информацијама (СУФИ)

             Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове.................................................1 извршилац

 1. Виши сарадник за правне послове у јавним набавкама

            Одјељење за јавне набавке............................................................................................1 извршилац

 

II Опис послова

 

Виши сарадник за Систем управљања финансијским информацијама (СУФИ) (број 1.)

Виши сарадник за Систем управљања финансијским информацијама (СУФИ) обавља послове везане за исплате преко јединственог рачуна Трезора, припреме за електронско плаћање, ликвидирање, контирање, попуњавање образаца, уноси припремљене податке у систем, одобрава за плаћање унесене трансакције, књижи унесе трансакције, прати расположивост средстава, врши анализе потребне за редовно праћење утрошених средстава по економској класификацији и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши сарадник за правне послове у јавним набавкама (број 2.)

Виши сарадник за правне послове у јавним набавкама контролише и извјештава да ли су све набавке, уговори, рјешења, записници комисија и разна обавјештења направљени у складу са законима, прописима и процедурама, непосредно пружа стручну помоћ комисији за јавне набавке да тендерска документација и техничке спецификације садрже све основне информације прописане законом и подзаконским актима, даје упутства, обавјештења и смјернице о тендерској документацији (потврде, изјаве, банкарске гаранције, кадровска структура, техничка опремљеност, динамика радова и др.), израђује нацрте уговора у складу са важећим законима, ради на пословима поступка по жалбама о избору најповољнијег понуђача, прати реализацију тендера и уговора и временску динамику и усклађеност са актима, води евиденцију додијељених уговора о јавним набавкама, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

 

За радно мјесто означено под бројем 1.

VII степен стручне спреме, економски факултет или други факултет економског смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 2.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом –  уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) и

б) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука или електронским путем на e-mail uprava@rgurs.org са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву електронским путем обавезан је доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од 7 (седам) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и на огласној табли Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;
 • увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
 • увјерења о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, дана 28.11.2023. године.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                                                                                              Мр Драган Станковић

 

Датум објаве 28.11.2023. године

Образац за пријаву можете преузети овдје: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf