ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

На основу члана 62. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Програма стручног оспособљавања и начина полагања испита приправника у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 43/09), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

 

 

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

 1. Приправник

Подручна јединица Србац.........………………………………………….…....................................1 извршилац

 

 

II Општи услови за пријем приправника у радни однос:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност и
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

 

III Посебни услови:

 

Дипломирани инжењер геодезије.

 

IV Потребна документација

 

Кандидати су дужни да пријаву на јавни конкурс доставе на Обрасцу чији је облик и садржај прописан Правилником о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15). Образац се може преузети на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука.

Тачност података на Обрасцу потврђује подносилац пријаве својим потписом.

Уз пријаву је потребно приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној стручној спреми и
 • личне карте или пасоша.

 

Испуњеност других услова наведених у овом конкурсу, кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Резултати јавне конкуренције, односно листа успјешних кандидата биће објављени истовремено на огласној табли и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције достави Комисији оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 • увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине,
 • увјерење о општој здравственој способности,
 • дипломе о одговарајућој стручној спреми и
 • увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе.

 

Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове из јавног конкурса биће позвани на улазни интервју, о чему ће бити благовремено обавијештени писаним путем.

Пријаве се могу доставити лично, поштом или електронским путем.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова достављају на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука или електронским путем на e-mail uprava@rgurs.org  са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА“.

Кандидати који пријаву достављају електронским путем, дужни су да у року од седам дана од дана достављања пријаве, доставе и доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 

V

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине“ и на сајту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Независне новине“.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса биће одбачене.

 

                                                                                                         Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                         Мр Драган Станковић

 

Образац пријаве на конкурс: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS1.pdf