ЈАВНИ КОНКУРС - НАМЈЕШТЕНИЦИ- 23.03.2022.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_______________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука

 

1. Виши сарадник за праћење медија и промовисање међународних пројеката, фондова и донација

Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације.......................................................1 извршилац

2. Виши сарадник за социјално мапирање

Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације.......................................................2 извршиоца

3. Сарадник за архив

Писарница......................................................................................................................................1 извршилац

4. Сарадник за административно-техничке послове

Подручна јединица Бијељина......................................................................................................1 извршилац

5. Сарадник за опште послове

Подручна јединица Соколац.........................................................................................................1 извршилац

 

II Опис послова

 

Виши сарадник за праћење медија и промовисање међународних пројеката, фоднова и донација (број 1.)

 

Виши сарадник за праћење медија и промовисање међународних пројеката, фондова и донација припрема извјештаје о реализацији свих пројеката у складу са акционим плановима за Управу и међународне институције, води кореспонденцију са међународним институцијама у вези са реализацијом међународних пројеката, фондова и донација, предлаже пројекте и прати могућност коришћења расположивих фондова помоћи ЕУ и других донатора, припрема документацију за акредитацију ради коришћења средстава из фондова Европске уније и других донаторских и кредитних средстава, активно учествује у програмима и активностима међународне сарадње и ради на изради пројектних приједлога из области земљишне администрације за ЕУ, учествује у припреми годишњег плана и мјесечних планова рада Одјељења, обавља послове праћења медија и промовисања међународних пројеката, фондова и донација, обавља и све друге послове и задатке које му наложи непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши сарадник за социјално мапирање (број 2.)

 

Виши сарадник за социјално мапирање врши социјално мапирање са фокусирањем на рањиве групе становништва у оквиру различитих врста пројеката и послова Управе, укључујући дефинисање узорка, број фокус група и разговоре са заинтересованим странама у циљу осигурања социјалних, економских и културних права свих грађана. У оквиру пројекта врши проширивање успјешних приступа за социјално укључивање, развој и примјену методологије социјалног мапирања за планирање и процесе доношења одлука. Учествује у изради акционог плана за провођење процеса социјалног мапирања. Пружа релевантна знања и искуства везана за методологије социјалног мапирања. Врши израду извјештаја о подацима добијеним из теренских активности социјалног мапирања, обрађује и анализира, уз истицање кључних налаза и препорука око којих је потребно да се консултује и договори са непосредним руководиоцем. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Сарадник за архив (број 3.)

 

Сарадник за архив врши архивирање предмета, издвајање безвриједног регистарског материјала и предају архивске грађе надлежним органима, саставља извјештај по прописима о канцеларијском пословању, води архивску књигу, стара се о ажурирању архивске грађе и архивираних предмета, води евиденцију реверса о издатим и преузетим предметима, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за административно-техничке послове (број 4.)

 

Сарадник за административно-техничке послове обавља административне и административно-техничке послове, врши послове техничке обраде текстова и материјала, врши куцање текстова, дописа и аката на рачунару који се израђују у подручној јединици - подручној канцеларији, обједињује откуцане материјале са CD-а ради израде јединствених материјала, ажурира материјале припремљене за Управу и друге институције, фотокопира документацију, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за опште послове (број 5.)

 

Сарадник за опште послове обавља послове који се односе на пријем захтјева, води дјеловодни протокол, архивира ријешене захтјеве странака, издаје копије катастарских планова, врши преписе и изводе из операта катастра непокретности, катастра земљишта, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

 

IV Посебни услови:

 

За радно мјесто означено под бројем 1.

VII степен стручне спреме, филозофски факултет – смјер журналистика, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

 

За радно мјесто означено под бројем 2.

VII степен стручне спреме, филозофски факултет - смјер социјални рад или смјер филозофија и социологија, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 3.

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, грађевинска школа, технолошка школа, гимназија или пољопривредна школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројевима 4.

 

IV степен стручне спреме, управна школа, економска школа, електротехничка школа, технолошка школа, гимназија, школа ученика у привреди, биротехничка школа, туристичка школа, саобраћајно-техничка школа, грађевинска школа или техничка школа, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 5.

 

IV степен стручне спреме, геодетска школа, геодетско-техничка школа, грађевинска школа, економска школа, управна школа, биротехничка школа, гимназија, пољопривредна школа, електро школа, машинска школа, геолошко-техничка школа, саобраћајно-техничка или математичко-физичко-рачунарска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту одржавања интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука.

 

VI

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије сљедећих докумената:

а) личне карте или пасоша;

б) дипломе о завршеној стручној спреми и

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука или електронским путем на e-mail uprava@rgurs.org  са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронским путем обавезни су доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама „Независне новине".

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли органа достави Комисији оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената: увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине, увјерење о општој здравственој способности, диплому о одговарајућој стручној спреми, потврду о радном искуству у траженом степену образовања, увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказе о испуњености других услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, дана 23.03.2022. године.

 

 

                                                                                                                                                                                           В. Д. ДИРЕКТОРА

 

                                                                                                                                                                         Мр Драган Станковић

Датум објаве 23.03.2022. године

Образац за пријаву можете преузети овдје: /uploads/OBRAZAC_PRIJAVE_NA_KONKURS.pdf