З А К Љ У Ч А К

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-345/21

Дана: 26.10.2021. године

 

                   На основу члана 80. ст. 2. и 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18) и члана 19. став б) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15),  директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, д о н о с и

 

З А К Љ У Ч А К

 

                   Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста спремачица у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Одсјек за опште послове, објављен у дневном листу "Независне новине" издање за дан 07.06.2021. године и на интернет страници www.rgurs.org, није успио.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

                Дана 07.06.2021.  године Републичка управи за геодетске и имовинско-правне послове објавила је у дневном листу "Независне новине" и на интернет страници www.rgurs.org јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста спремачица, Одсјек за опште послове.

                Одредбом члана 19. став б) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15) прописано је да јавни конкурс није успио ако руководилац органа не донесе рјешење о заснивању радног односа, односно о распоређивању у року од 15 дана од дана пријема листе успјешних кандидата сачињене од Комисије.

                С обзиром да је листа успјешних кандидата достављена директору дана 08.10.2021. године и да у законом предвиђеном року није донесено рјешење о заснивању радног односа, у складу са горе цитираном одредбом члана 19. став б) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, конкурс није успио.

                На основу горе наведеног, а у складу са чланом 80. ст. 2. и 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), одлучено је као у диспозитиву.

 

УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

                   Против овог закључка није допуштена посебна жалба.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Босиљка Предраговић, дипл. правник