ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА

                                                                                                                                                                                                  

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

_________________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-345/21

Дана: 08.10.2021. године

 

                На основу члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 38/12 и 20/15), а поступајући по Рјешењима Одбора државне управе за жалбе бр. 32.02/120-34/21 и 32.02/120-33/21 од 30.08.2021. године, донесених у поступку по жалби кандидата Љубице Радановић након проведене конкурсне процедуре/интервјуа дана 20.07.2021. године, којима је поништен поступак избора намјештеника на радно мјесто спремачица, Одсјек за опште послове, објављеног дана 07.06.2021. године у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, након одржаног поновљеног интервјуа дана 08.10.2021. године, објављује се

 

 

ЛИСТА

успјешних кандидата

 

 

СПРЕМАЧИЦА

ОДСЈЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Љиљана Петреш

14

2.

Горана Ђекић

13

3.

Љубица Радановић

12

4.

Јагода Гојић

11

 

 

 

                                                                                                        Д И Р Е К Т О Р 

 

Босиљка Предраговић, дипл. правник