Rulebooks

Name
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 5/22, 53/23 i 57/23)
Pravilnik o katastarskom premjeru RS ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/21 , 18/21 i 100/22)
Pravilnik o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/14, 25/14 i 31/15)
Pravilnik o načinu funkcionisanja geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14)
Pravilnik o načinu čuvanja, uvidu i izdavanju podataka geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14)
Pravilnik o finansiranju komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđi- vanje prava na nepokretnost ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14)
Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada, osnivanja i održavanja centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/14)
Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/12)
Pravilnik o načinu osnivanja i održavanja katastra vodova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/14 )
Topografski ključ katastra vodova i opis formata GML iz „Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra vodova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/14 i 14/21 )“
Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta sa programom o polaganju stručnog ispita ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 30/20)
Pravilnik o licenci za rad geodetske organizacije, geodetskoj licenci i o ovlašćenju za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 11/14)
Pravilnik o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 74/14)
Pravilnik za osnovne geodetske radove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/04)
Pravilnik za održavanje premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/09 i 35/12)
Pravilnik o vođenju knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 45/01 i 6/02)
Pravilnik o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 60/05 i 29/18)
Pravilnik o digitalnom geodetskom planu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/04)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra cijena nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 2/18)
Pravilnik o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 105/03 i 23/07)
Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja digitalnog arhiva ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 85/19)
Pravilnik o načinu izrade i sadržaju kadrovskog plana u republičkim organima uprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/09)
Pravilnik o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika i namještenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 43/09 i 87/11)
Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/09, 31/12 i 24/15)
Pravilnik o radnoj knjižici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 31/16)
Pravilnik o procjeni rizika na radnom mjestu u radnoj sredini ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/08)
Pravilnik o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 117/14, 83/15 i 120/18)
Pravilnik o postupku odabiranja arhivske građe, kriterijumima i načinu njenog vrednovanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 43/10)
Pravilnik o postupku i rokovima preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 66/08, 52/09 i 107/09)
Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 14/22)
Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izvještaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/08)
Pravilnik o fiskalnim izjavama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 25/16)
Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžet- ske korisnike ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 115/17 i 118/18)
Pravilnik o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 128/11)
Pravilnik o kriterijumima za sticanje statusa budžetskog korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 116/13)
Pravilnik o finasijskom izvještavanju budžetskih korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 15/17)
Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/17)
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 45/16)
Pravilnik o postupku, načinu i rokovima za podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/20)
Pravilnik o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/18 i 6/20)
Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 26/16, 77/18 , 43/20 , 92/21, 18/22, 19/22, 23/23 i 40/23)
Pravilnik o postupku, načinu obračuna i ostavrivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/18 i 6/20)
Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 98/16, 115/17 i 118/18)
Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14)
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14)
Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16)
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16)
Pravilnik o praćenju postupka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 72/16)
Pravilnik o obuci službenika za javne nabavke ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18)
Pravilnik o provođenju postupka zajedničke javne nabavke i osnivanje centralnog nabavnog organa ("Službeni glasnik BiH", broj 55/15)
Pravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 21/15)