Правилници

 

- Правилник о фискалним изјавама ("Службени гласник Републике Српске", број 25/16),
- Правилник о радној књижици ("Службени гласник Републике Српске", број 31/16),
- Правилник о поступку оцјењивања и напредовања државних службеника и намјештеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 43/09, 87/11),
- Правилник о техничким нормативима, методама и начину рада, оснивања и одржавања централног адресног регистра и регистра просторних јединица ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14),
- Правилник о начину израде и садржаја кадровског плана у Републичким органима управе ("Службени гласник Републике Српске", број 43/09),
- Правилник о процјени ризика на радном мјесту у радној средини ("Службени гласник Републике Српске", број 66/08),
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за геодeтске и имовинско-правне послове Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске ", бр. 65/16, 101/16, 107/16, 60/17 и 46/18),
- Правилник о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12, 24/15),
- Правилник о листи струковних, академских и научних звања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 117/14, 83/15),
- Правилник о поступку одабирања архивске грађе, критеријума и начину њеног вредновања ("Службени гласник Републике Српске", број 43/10),
- Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 66/08),
- Правилник за остваривање права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад ("Службени гласник Републике Српске", број 63/08),
- Правилник о садржају и начину издавања образца и извјештају о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ("Службени гласник Републике Српске", број 66/08),
- Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина градова и фондова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/11, 126/11),
- Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", бр. 115/17 и 118/18),
- Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Службени гласник Републике Српске", број 128/11),
- Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 116/13),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16),
- Правилник о примјени Закона о порезу на доходак ("Службени гласник Републике Српске", бр. 22/11, 22/14, 2/15, 9/15),
- Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава ("Службени гласник Републике Српске", број 81/16),
- Правилник о условима, начину обрачунавања, пријављивања и уплате доприноса ("Службени гласник Републике Српске", број 68/18),
- Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 26/16 и 77/18),
- Правилник о поступку, начину обрачуна и остваривања права на ослобађање и права на одбитак од пореске основице пореза на доходак ("Службени гласник Републике Српске", број 68/18),
- Правилник о буџетским класификaцијамa, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/16, 115/17 и 118/18),
- Правилник о поступку директног споразума ("Службени гласник БиХ", број 39/14),
- Правилник о форми гаранције за озбиљност понуде и извршења уговора ("Службени гласник БиХ", број 90/14),
- Правилник о успостављању и раду комисије за набавке ("Службени гласник БиХ", број 103/14),
- Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 66/16),
- Правилник о заједничкој набавци и централном набавном органу ("Службени гласник БиХ", број 55/15),
- Правилник са пописом уговорних органа по категоријама који су обавезни примјењивати Закон о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број 21/15),
- Правилник о поступку додјеле уговора у подручју одбране и безбједности ("Службени гласник БиХ", број 60/15),
- Правилник о условима и начину кориштења е-аукције ("Службени гласник БиХ", број 66/16),
- Правилник о праћењу поступка јавних набавки ("Службени гласник БиХ", број 72/16),
- Правилник о интерној контроли и интерним контролним поступцима у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове ("Службени гласник Републике Српске", број 104/11),
- Правилник о финансирању ванредних послова у Управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/05),
- Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 15/17),
- Правилник о садржају извјештавања и начину извјештавања о систему финансијског управљања и контроле ("Службени гласник Републике Српске", број 112/17),
- Правилник о рачуноводственој политици за кориснике буџета у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", бр. 9/06, 14/07, 121/08),
- Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретности у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 20/12),
- Правилник о обуци службеника за јавне набавке ("Службени гласник БиХ", број 08/18),
- Правилник о финансирању комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретност ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14),
- Правилник о начину оснивања и одржавања катастра непокретности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 11/14, 25/14, 31/15),
- Правилник о начину оснивања и одржавања катастра водова Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 11/14 ),
- Правилник о начину полагања стручног испита радника који раде на пословима премјера, одржавања катастра непокретности, катастра комуналних уређаја, као и катастарског класирања и бонитирања земљишта ("Службени гласник Републике Српске", број 112/03),
- Правилник о лиценци за рад геодетске организације, геодетској лиценци и о овлашћењу за снимање из ваздушног простора територије Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", брoj 11/14),
- Правилник о катастарском класирању и бонитирању земљишта ("Службени гласник Републике Српске", број 74/14),
- Правилник за основне геодетске радове ("Службени гласник Републике Српске", број 43/04),
- Правилник о снимању детаља ("Службени гласник СРБИХ", број 4/91),
- Правилник за одржавање премјера и катастра земљишта ("Службени гласник Републике Српске", бр. 17/09, 35/12),
- Правилник о вођењу књиге уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 45/01, 6/02),
- Правилник о успостављању и вођењу књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража ("Службени гласник Републике Српске", бр. 60/05 и 29/18),
- Правилник о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник Републике Српске", број 43/04),
- Правилник о садржају и начину вођења Регистра цијена непокретности ("Службени гласник Републике Српске", број 2/18),
- Правилник о поступању у земљишнокњижним стварима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 105/03 и 23/07),
- Правилник о техничким нормативима, методама и начину рада, оснивања и одржавању централног адресног регистра и регистра просторних јединица ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14),
- Правилник о начину функционисања геоинформационог система Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14),
- Правилник о начину чувања, увиду и издавању података геоинформационог система Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове ("Службени гласник Републике Српске", број 25/14),
- Правилник о поступку и начину подношења пореских пријава ("Службени гласник Републике Српске", број 81/16),
- Правилник о условима, начину обавјештавања, обрачунавања и уплате доприноса ("Службени гласник Републике Српске", број 19/11).

 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h