ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЊЕ СТЕПЕНА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА РУГИПП-а

 

Босна и Херцеговина

Република Српска

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

Кредит бр.: 51880-БА

 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ

 

Назив задатка: Истраживање степена задовољства корисника услугама РУГИПП-а

Реф бр. : БА-РЕРП-51880БА-БЛ-ЦQ-ЦС-19-Ц.3.1.2.

 

Босна и Херцеговина и Република Српска кроз супсидијарни споразум са Босном и Херцеговином, је добила кредит од Свјетске банке за трошкове Пројекта за регистрацију непокретности и намјерава да дио средстава утроши за подобна плаћања по уговору за консултантске услуге “Истраживање степена задовољства корисника услугама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП)“.

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина позива квалификоване консултанте  (у даљем тексту “Консултанти”) да изразе свој интерес за обављање наведених услуга.

 

Консултантске услуге (у даљем тексту“услуге“) обухватају сљедеће:

 

Главни циљ овог задатка је да процијени степен задовољства корисника услугама РУГИПП коришћењем одговарајуће методологије, имплементацијом и анализом истраживања у изабраним репрезентативним областима Републике Српске.

 

Истраживање ће дати процјену квалитета, ефикасности и ефективности услуга РУГИПП, усредсређујући се на квалитет услуга пружених корисницима и њихово задовољство. Истраживање ће процијенити познавање услуга од стране корисника, утисак који квалитет пружених услуга оставља у јавности као и захтеве корисника за новим услугама. Такође ће дати препоруке у погледу начина на који се систем катастра и уписа права може модификовати како би све заинтересоване стране искористиле, и имале приступ, могућностима које нова институционална структура пружа.

 

Консултант ће, кроз одговарајуће канцеларијске анализе, теренска истраживања и разговоре обавити сљедеће:

 

Истраживање степена задовољства корисника

1.  Осмислити, имплементирати и анализирати задовољство корисника у свим репрезентативним областима РС;

2. Процијенити квалитет, ефикасност и ефективност пружања услуга земљишне администрације од стране система катастра непокретности и уписа права фокусирајући се на квалитет услуга. Посебну пажњу требало би посветити временском периоду који је потребан за завршетак процеса уписа права, формалне/неформалне трошкове за различите врсте регистрација и информација;

3. Процијенити степен јавне свијести и информисаности грађана о функцији и врсти дјелатности коју раде подручне јединице РУГИПП, о неопходности, важности и бенефицијама регистрације имовине у КН;

4. Процијенити доступност информација, таксе, одговор на притужбе, процедуре решавања жалби, правну помоћ, атмосферу простора у коме се примају корисници, ниво задовољства корисника;

5. Процијенити степен општег задовољства корисника услугама пруженим од стране РУГИПП-а и улогу других фактора као што су порези, формалне и неформалне (корупцијске) таксе и трошкови, тржиште на дијелу у разним секторима, препреке, неопходна побољшања, ограничења усљед већих формалности и приступ кредиту;

6. Процијенити степен задовољства међу члановима рањивих група са услугама које пружа РУГИПП (приступ информацијма, правна помоћ, физичка асистенција-помоћ, ослобађање од плаћања,...) ;

7. Утврдити способност корисника да схвате разлику између РУГИПП/КН сервиса у поређењу са другим сервисима и услугама које пружају општинске и друге власти (Агенција за урбанистичко планирање и изградњу, локалне самоуправе, судови, бивша земљишна књига, Пореске управе) ;

8. Процијенити утицај „новог“ Закона о премјеру и катастру Републике Српске (2012) на квалитет и ефикасност услуга РУГИПП-а;

9. Процијенити општи степен задовољства корисника информацијама и сервисима доступним на РУГИПП wеб страници (фокусирајући се на ниво информација и техничке карактеристике постојећих wеб-сервиса, потребе корисника за за новим wеб-сервисима);

10.Процијенити степен до којег корисници користе званичну РУГИПП wеб страницу ради претраге података;

11. Утврдити мишљење корисника на тему трошкова повезаних са реализацијом појединих захтјева, као и са степеном комплексности тих процедура;

12. Извести закључак о “култури регистрације имовине (уписа права)” у Републици Српској;

13.Извести закључак о учинку РУГИПП у складу са принципима доброг управљања – „транспарентност, интегритет и одговорност“;

 

 

Истраживање степена задовољства општина и приватног сектора  услугама које пружа РУГИПП

 

Процијенити до ког степена општине и професионални приватни сектор користе информације и услуге које пружа РУГИПП;

2. Процијенити општи степен задовољства општина и професионалног приватног сектора подацима и услугама које пружа РУГИПП. Утврдити која унапређења у услугама би РУГИПП могао да учини, како би се увећао степен задовољства пруженим услугама код општина, приватних геодетских организација, нотара, агенција за непокретности, банака и судова;

3. Утврдити до ког степена општине и приватни сектор користе wеб-сервисе РУГИПП-а (Геопортал, е-катастар, СРПОС) ;

4. Процијенити степен задовољства општина и приватног сектора информацијама и wеб-сервисима доступним путем интернета (фокусирајући се на ниво информација и техничке карактеристике постојећих wеб-сервиса, потребе корисника за новим wеб-сервисима);

5. Процијенити доступност информација, одговор на притужбе, процедуре решавања жалби и пружање правне помоћи;

6. Утврдити до ког су степена општине и приватни сектор задовољни висином накнада за коришћење  података и услуга РУГИПП-а;

7. Процијенити да ли би имплементација тржишне цијене вриједности непокретности као једне од услуга РУГИПП-а било од користи за општине и приватни сектор;

8. Процијенити да ли ће имплементација Националне инфраструктуре геопросторних података (НСДИ) допринијети олакшавању радних процеса општина и приватног сектора;

9. Анализирати која побољшања РУГИПП може да уведе како би унаприједио сарадњу и размјену података са општинама и приватним сектором;

 

Квантитативна анализа степена задовољства клијената састојаће се од репрезентативног узорка који укључује 1000 корисника и потенцијалних корисника услуга.

 

ПОТРЕБНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

 

Квалификоване консултантске фирме (консултанти) и њихово особље за овај посао требају посједовати велико искуство у пружању горе наведених услуга. Сљедећа потребне минималне квалификације које Консултанти требају посједовати и које ће бити предмет евалуације од стране Клијента су:

 

• Потврда о регистрацији консултантске фирме

• Најмање 5 година радног искуства у дизајнирању, имплементацији и анализи анкета о задовољству купаца или другом сличном (истраживачком) раду; (30%)

• Барем један (1) сличан задатак који је успјешно обављен у посљедње три (3) године. Сличност ће се темељити на физичкој величини, сложености, методама / технологији и / или другим карактеристикама датим у опису услуга овог Пројектног задатка. (40%)

• Стручни тим (главни и теренски тимови) укључује стручњаке који покривају све вјештине потребне за обављање описаних задатака. Главни анкетни тим треба да укључује сљедеће појединачне стручњаке (али не ограничавајући се на њих): (и) руководилац анкете - вођа тима с богатим искуством у дизајнирању и провођењу анкета и анализирању података анкете; (ии) руководилац теренског рада; (иии) менаџер за унос података. Те ће особе бити одговорне за свеукупни надзор на терену, координацију, праћење прикупљања података, унос података и активности управљања подацима и морају имати најмање универзитетску диплому и, најмање, 7 година професионалног искуства. Особље теренске анкете били би тимови састављени од супервизора и 4-6 анкетара (пописивача). (30%)

• Радно искуство у области политика катастра непокретности, имовинско-правних послова и послова катастра непокретности је предност;

 

Заинтересовани консултанти ће доставити доказе да испуњавају захтијеване квалификације и имају одговарајуће искуство за обављање предметних услуга. Заинтересовани консултанти ће уз писмо о изражавању  заинтересованости доставити доказе о захтијеваним  квалификацијама и списак ангажованог особља (уз биографије) са описом ангажовања у сличним пословима, њихових квалификација и осталих вјештина, те копије диплома и изјаве о искуству.

 

Избор консултанта ће се вршити у складу са смјерницама Свјетске банке World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, izdatim januara 2011. godine (“Consultant Guidelines”)  и отворен је за квалификоване консултанте како је дефинисано у поменутим смјерницама, а одабир се врши на бази квалификација консултанта, према CQS методи у складу са смјерницама Свјетске банке за избор консултаната.

 

Додатне информације о Пројектном задатку можете добити на адреси или бројевима телефона ниже наведеним, сваким радним даном у времену од 9:00 до 14:00 часова.

 

Изрази заинтересованости са свим траженим доказима треба да буду достављени на доле наведену адресу најкасније до 14.10.2019. године, до 11:00 часова.

 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина

ПРОТОКОЛ

Трг Републике Српске 8

78000 Бања Лука,

Тел/Фаx:+38751338032; +38751338034

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h