ЈАВНИ КОНКУРС - ВИШИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ, ВИШИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА И САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

I

 1. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

1. Виши сарадник за заштиту на раду

Сектор за правне, кадровске и опште послове............................................................................1 извршилац

2. Виши сарадник за правне послове у јавним набавкама

Одјељење за јавне набавке........................................................................................................ 1 извршилац

3. Сарадник за административно-техничке послове

Подручна јединица Бања Лука................................................................................................... 1 извршилац

 

II

Опис послова

 

Виши сарадник за заштиту на раду (тачка 1.)

 

Виши сарадник за заштиту на раду прати стање и води евиденцију из области заштите на раду и заштите здравља на раду, даје стручна мишљења, сарађује са Републичком управом за инспекцијске послове, овлашћеним организацијама и установама с циљем унапређења заштите и здравља на раду, услова рада, учествује у изради извјештаја из ове области, учествује у изради и припреми аката, прописа и процедура из области заштите и здравља на раду, предлаже и организује извршавање мјера и активности усмјерених на стварање услова који обезбјеђују сигурност на раду, предлаже мјере којима се спречавају и отклањају опасности и штетности које могу проузроковати повреде на раду, професионална и друга обољења и оштећења здравља радника на раду. Предлаже мјере које имају за циљ унапређење услова рада, подизање степена заштите на виши ниво, умањење грешака и стреса у складу са економско-техничким стандардима и препорукама. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће  категорије са високом стручном спремом.

 

Виши сарадник за правне послове у јавним набавкама (тачка 2.)

 

Виши сарадник за правне послове у јавним набавкама контролише и извјештава да ли су све набавке, уговори, рјешења, записници комисија и разна обавјештења направљени у складу са законима, прописима и процедурама. Непосредно пружа стручну помоћ комисији за јавне набавке да тендерска документација и техничке спецификације садрже све основне информације прописане законом и подзаконским актима. Даје упутства, обавјештења и смјернице о тендерској документацији (потврде, изјаве, банкарске гаранције, кадровска структура, техничка опремљеност, динамика радова и др.). Израђује нацрте уговора у складу са важећим законима. Ради на пословима поступка по жалбама о избору најповољнијег понуђача. Прати реализацију тендера и уговора и временску динамику и усклађеност са актима. Води евиденцију додијељених уговора о јавним набавкама, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Сарадник за административно-техничке послове (тачка 3.)

 

Сарадник за административно-техничке послове обавља административне и административно-техничке послове, врши послове техничке обраде текстова и материјала, врши куцање текстова, дописа и аката на рачунару који се израђују у подручној јединици – подручној канцеларији, обједињује откуцане материјале са CD-а ради израде јединствених материјала, ажурира материјале припремљене за Управу и друге институције, фотокопира документацију, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве  категорије са средњом стручном спремом.

 

III

Општи услови за пријем у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV

Посебни услови:

 

За радно мјесто под редним бројем 1.

VII степен стручне спреме, факултет техничких наука или други факултет са смјером заштите на раду и заштите животне средине, са положеним стручним испитом из области заштите на раду, 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

За радно мјесто под редним бројем 2.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

За радно мјесто под редним бројем 3.

IV степен стручне спреме, управна школа, економска школа, електротехничка школа, технолошка школа, гимназија, школа ученика у привреди, биротехничка школа, туристичка школа, саобраћајно -техничка школа, грађевинска школа или техничка школа, познавање рада на рачунару, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове.

 

VI

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог Закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије следећих докумената:

а) личне карте или пасоша;

б) дипломе о завршеној стручној спреми и

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука или електронским путем на e- mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронским путем обавезни су доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама  „Независне новине".

 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли органа достави Комисији оргинале или овјерене фото-копије следећех докумената: увјерења о држављанству Републике Српске или Босна и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврде о радном искуству у траженом степену образовања, увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказа о испуњености других услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, дана 15.04.2019. године.

 

 

  Д И Р Е К Т О Р

 Босиљка Предраговић, дипл. правник

Датум објаве: 15.04.2019. године

 

Oвдје можете преузети образац за пријаву:Obrazac prijave

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h