ЈАВНИ КОНКУРС - ВИШИ САРАДНИК КОЛЕГИЈУМА И ВИШИ САРАДНИК ЗА ВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ЕУ, МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА, ФОНДОВА И ДОНАЦИЈА

 

  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", број 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 1. Виши сарадник колегијума ............................................................................. 1 извршилац

 2. Виши сарадник за вођење пројеката ЕУ, међународних пројеката, фондова и донација

Сектор за имовинско-правне послове ......................................................................... 1 извршилац

 

II Опис послова

 

1.            Виши сарадник Колегијума је задужен за пружање помоћи у раду директора  путем извршавања професионалних и техничких задатака укључујући вођење распореда активности  директора, припрема материјале за састанке, врши техничку обраду аката које сачињава директор, организује састанке и вођење записника, припрема акте пословања за преглед и потпис директору, припрема и комплетира акте Стручног колегијума, обавља писану и другу кореспонденцију по налогу директора, води записнике и архиву Колегијума, припрема и прати спровођење плана рада текућих и тематских сједница Колегијума, прати спровођење закључака Колегијума, координише сарадњу и припрема материјале према Влади, Народној скупштини Републике Српске, Парламентарној скупштини БиХ и другим институцијама БиХ,организује званичне посјете у земљи и иностранству, те пријем домаћих и страних посјетилаца као и састанке и округле столове у Управи, брине о протоколарним пословима Управе у цјелини, обавља и друге послове које му одреди директор.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник друге категорије са високом стручном спремом.

 

2.            Виши сарадник за вођење пројеката ЕУ, међународних пројеката, фондова и донација припрема израду стратегија и оперативних докумената за коришћење средстава из програма помоћи и фондова везаних за дјелокруг Републичке управеза геодетске и имовинско-правне послове, обавља послове обраде података, води базу података о расположивим програмима и фондовима помоћи ЕУ, прати реализацију програма на свим нивоима, учествује у промоцији и едукацији коришћења помоћи ЕУ и међународних донација, врши анализу пројеката који су у току и предлаже мјере и активности које се односе на реализацију пројеката, врши мониторинг пројеката у складу са задатим индикаторима, врши евалуацију напретка пројеката и у складу са тим сачињава редовне извјештаје о резултатима пројектних активности, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

1.да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је старији од осамнаест (18) година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

 

1.  VII степен стручне спреме, правни факултет, филозофски факултет-психологија, економски факултет или други факултет економског смјера, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања.

 

2.     VII степен стручне спреме, правни факултет, економски факултет или други факултет економског смјера, најмање 1(једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

 V

 

               Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове.

 

VI

 

                Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука.

  

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог Закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије следећих докумената:

а) личне карте или пасоша;

б) дипломе о завршеној стручној спреми и

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука или електронским путем на e- mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронским путем обавезни су доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама  „Независне новине".

 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли органа достави Комисији оргинале или овјерене фото-копије следећих докумената: увјерења о држављанству Републике Српске или Босна и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврде о радном искуству у траженом степену образовања, увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказа о испуњености других услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе.

 

 

VII

 

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, дана 19.11.2018. године.

 

 

                                                                                                                                

 

 Д И Р Е К Т О Р

 Босиљка Предраговић, дипл. правник

Датум објаве: 19.11.2018. године

Oвдје можете преузети образац за пријаву:Obrazac prijave 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h