ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ - ПАЛЕ

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Број: 21.01/052-575/17

Дана, 01.09.2017. године

 

                   На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), а у складу са Планом послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2017. годину, директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове упућује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

 

1.       Предмет јавног позива

Предмет јавног позива је куповина пословно-стамбеног објекта, самостално изграђеног у Општини Пале за потребе Републичке управе за геодетске и имовинско–правне послове Републике Српске.

 

2.       Право учешћа

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која испуњавају следеће услове

2.1. Да нису кажњавана за кривична дјела корупције, преваре, организованог криминала или злоупотребе службеног положаја.

2.2. Да су измирила обавезе по основу пореза и доприноса (Пореска управа РС и Управа за индиректно опорезивање БиХ)

 

3.       Карактеристике пословног простора

3.1 Да се пoсловно-стамбени објекат налази у првој или другој  градској зони Општине Пале.

3.2. Укупна корисна површина пословно-стамбеног објекта од  550-650 m2.

3.3. Пословно-стамбени објекат треба да буде чврсте градње. Зидови и подови објекта треба да су уређени у складу са намјеном простора, а инсталације у објекту морају бити изведене у складу са важећим прописима и стандардима (електро-енергетске, машинске, водоводне, телефонске инсталације и др.), те да задовољава важеће сигурносне стандарде.

3.4. Техничка опремљеност:

 - електро енергетско напајање,

 - утрошак воде са засебним мјерењем и друго.

3.5. Због природе посла (рад са странкама) пожељно је да уз објекат постоји и паркинг простор, најмање 10 паркинг мјеста.

3.6. Овлашћено лице Управе са овлашћеним вјештаком грађевинске струке извршиће обилазак свих понуђених објеката и доставиће Комисији за избор, своје стручно мишљење о испуњености задатих параметара и функционалности објекта (технички извјештај о испуњености услова из јавног позива).

3.7. Након одабира најповољније понуде у погледу техничких услова, изабрани вјештак грађевинске струке извршиће процјену вриједности изабраног објекта.

3.8. На основу коначне понуде понуђача изабраног објекта и налаза вјештака о процијењеној вриједности утврдиће се коначна купопродајна цијена.

3.9.Коначну одлуку о куповини објекта доноси директор рјешењем о куповини пословног простора.

               

4.Садржај понуде

4.1.Техничке карактеристике

- Основе објекта (тлоцрт објекта урађен од стране РУГИПП-е или овлаштене геодетске организације)

- Фото документација

- Текстуални опис техничких карактеристика објекта.

4.2. Власничка документација

 - Земљишно књижни извадак, односно лист из књиге уложених уговора о етажном власништву, са уписаним теретима,

 - Посједовни лист,

 - Копију катастарског плана,

 - Урбанистичку сагласност,

 - Грађевинску дозволу (уколико је објекат у изградњи),

 - Употребну дозволу (уколико је објекат завршен),

 - Документи који се захтјевају морају бити оригинали или овјерене копије и не смију бити старији од 3 мјесеца.

 4.3. Цијена простора (објекта) према коначној намјени са прибављеном употребном дозволом.

4.4. Начин плаћања.

За услов из тачке 2.1. потребно је доставити потврду надлежног суда, а за услове из тачке 2.2. потребно је доставити потврду надлежних институција (Порерска управа РС и УИО).

Документа не могу бити старија од 3 мјесеца.

               

5. Остале информације

Управа задржава право да не прихвати ниједну понуду која не испуњава минимум тражених карактеристика и уколико укупан износ понуђене цијене буде већи од расположивих финансијских средстава, или из било ког другог разлога одустане од куповине.

Уговор са најповољнијим понуђачем ће се склопити по добијању употребне дозволе за изграђени објекат, ако је исти у изградњи.

Нотарске трошкове као и трошкове везане за укњижбу некретнине на новога власника сноси купац, а трошкове пореза на промет и све евентуалне друге трошкове сноси продавац.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном у времену од 10 до 14 часова, добити детаљене усмене и писмене информације по свим ставкама овог позива. Контакт телефон 051/338-000.

               

6. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично или путем поште, у затвореној коверти са назнаком „Понуда за куповину пословно-стамбеног објекта у Палама-НЕ ОТВАРАЈ“ на адресу:

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

78 000 Бања Лука,

Трг Републике Српске бр. 8

 

7. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног позива у дневним новинама и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Понуде које не буду достављене у наведеном року и које не буду имале тражену документацију неће бити разматране, те ће се сматрати да не испуњавају услове за учешће по расписаном јавном позиву.

                                                                                                                           

 

                                                                                                                       Д И Р Е К Т О Р

 

                                                                                                                       Милош Комљеновић, дипл.правник

Датум објаве: 02.09.2017. године

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h