Јавни конкурс: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Сриске", бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", број 38/12), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

I -1. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 1. Начелник Одјељења за интерне контроле ................................................1 извршилац

 2. Виши сарадник за систем интерних контрола
  (Одјељење за интерне контроле) ...........................................................2 извршиоца

 3. Виши сарадник за јавне набавке
  (Одјељење за јавне набавке) ...............................................................1 извршилац

 4. Виши сарадник колегијума....................................................................1 извршилац

 5. Начелник Одјељења за информационо-комуникационе технологије ...............1 извршилац

 6. Виши стручни сарадник – администратор  система
  (Одјељење за инф. комуникационе технологије) ......................................1 извршилац

 7. Виши стручни сарадник – администратор рачунарских мрежа
  (Одјељење за инф. комуникационе технологије) ......................................1 извршилац

 8. Виши стручни сарадник за одржавање и унапређење пословних апликација....1 извршилац

 9. Виши стручни сарадник – администратор базе података..............................1 извршилац

 10. Виши стручни сарадник –   систем аналитичар............................................1 извршилац

 11. Виши сарадник за систем управљања финансијским информацијама СУФИ
  (Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове) ...............................1 извршилац

 12. Виши сарадник за финансијско извјештавање
  (Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове) ...............................1 извршилац

 13. Лектор
  (Одјељење за нормативне и аналитичке послове и послове евр. интегр.).........1 извршилац

 14. Технички секретар .............................................................................1 извршилац

 15. Сарадник-ликвидатор
  (Одјељење за финансијско-рачуноводствене послове)................................1 извршилац

 16. Сарадник за опште послове
  16.1. Подручна јединица Бања Лука ......................................................1 извршилац
  16.2. Подручна јединица Котор Варош.....................................................1 извршилац
  16.3. Подручна јединица Калиновик........................................................1 извршилац

 17. Сарадник за архив у подручној јединици
  Подручна јединица Бања Лука  .............................................................1 извршилац

 18. Сарадник за административне послове у подручној јединици
  18.1. Подручна јединица Лакташи  .......................................................1 извршилац
  18.2.Подручна јединица Шипово  ........................................................1 извршилац

 19. Возач
  Сједиште управе...............................................................................1 извршилац

 20. Возач у подручној јединици
  Подручна јединица Бања Лука..............................................................1 извршилац

 21. Курир
  Сједиште Управе...............................................................................1 извршилац

 22. Портир у подручној јединици
  Подручна јединица Бања Лука  ..............................................................1 извршилац

 23. Спремачица
  Сједиште Управе..............................................................................1 извршилац

 24. Спремачица у подручној јединици
  Подручна јединица Бања Лука  ..............................................................1 извршилац

 

II Опис послова

 

Начелник Одјељења за интерне контроле (тачка 1.)

Начелник Одјељења за интерне контроле доноси План и програм рада на почетку године за текућу годину, припрема приједлог радa Интерне контроле, руководи и координира заједно са  предсједником Комисије за интерну контролу, обезбјеђује организацију послова рада Интернe контроле и извршење у складу са Правилником о интерној конроли и интерним контролним поступцима, планира и стара се о извршењу контроле у свим организационим јединицама Управе, врши  послове надзирања, праћења и извјештавања о раду, врши континуирани развој интерних регулатива, програма и процедура, стара се о извршавању закона, прописа  и интерних аката, као и правилном спровођењу интерних процедура у свим организационим јединицама Управе, а посебно тамо гдје постоји већи степен ризика, како би се спријечиле, откриле и санкционисале евентуалне злоупотребе, намјерно или несавјесно обављање послова, извршавање Намјенског плана и извршења Буџета Управе исва плаћања.

Приликом надгледања рада начелник Одјељења идентификује слабости и предлаже мјере којима се те слабости отклањају, учествује у изради стручних упутстава и инструкција за рад и пружање стручне помоћи.

Статус и категорија радног мјеста:Намјештеник прве категорије са високом стручном спремом.

  

Виши сарадник за систем интерних контрола (тачка 2.)

Виши сарадник за систем интерних контрола прати и унапређује учинак свих политика и процедура које је усвојило руководство Управе како би се осигурало економично, сврсисходно и ефикасно испуњавање циљева Управе, осигурао рад у складу са важећим законима, прописима и управљачким политикама, осигурала заштиту ресурса од губитака изазваног расипањем, злоупотребом, погрешним управљањем, грешкама, преваром и другим неправилностима и како би се осигурао развитак и одржавање поузданих финансијских и управљачких података и исти објавили у редовним извјештајима, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши сарадник за јавне набавке (тачка 3.)

Виши сарадник за јавне набавке учествује у планирању јавних радова, набавки или услуга. Усклађује план јавних набавки са средствима доступним у буџету и финансијском плану. Контролише и извјештава да ли су све набавке, уговори, рјешења, записници комисија и разна обавјештења направљени у складу са законима, прописима и процедурама. Непосредно пружа стручну помоћ комисији за јавне набавке да тендерска документација и техничке спецификације садрже све основне информације прописане законом и подзаконским актима, врши објављивање рјешења, огласа и обавјештења у вези са јавним набавкама, прати и упозорава о временским роковима у свим сферама. Даје упутства, обавјештења и смјернице о тендерској документацији (потврде, изјаве, банкарске гаранције, кадровска структура, техничка опремљеност, динамика радова и др.).  Координира у свим сегментима јавних набавки са организационим јединицама. Архивира цјелокупну документацију у вези са јавним набавкама и прави свобухватне кварталне извјештаје у вези јавних набавки у свим сегментима. Прати реализацију тендера и уговора, као и временску динамику и усклађеност са актима. Контролише да ли је извршен квалитативни и квантитативни пријем роба, услуга или радова сходно тендерској документацији, понудама и потписаним уговорима. Води евиденцију додјељењих уговора о јавним набавкама. Непосредно је одговоран за тачно и истинито презентовање тендерске и друге документације директору и екстерним корисницима (ревизије, буџетске контроле и други републички органи), обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши сарадник колегијума (тачка 4.)

Вишисарадник колегијума обавља послове припреме и комплетирања аката стручног Колегијума, обавља писану и другу кореспонденцију по налогу директора, координира припрему материјала и води записнике и архиву Колегијума, припрема и прати провођење плана рада текућих и тематских сједница Колегијума,  прати провођење закључака Колегијума, обавља послове у вези са пријемом електронских и других порука, брине о протоколарним пословима Управе у цјелини, обавља и друге послове које му одреди директор.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Начелник Одјељења за информационо-комуникационе технологије (тачка 5.)

Начелник одјељења за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) руководи радом Одјељења, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Одјељења, координира и организује рад у Одјељењу, учествује у планирању и реализацији IT пројеката Управе, дефинише захтјеве информационог система Управе и управљање развојем информационог система, влада стањем хардвера, системског софтвера, мрежне и телекомуникационе инфраструктуре, апликативног софтвера, база података, стара се за правилну, рационалну и ефикасну експлоатацију информационог система, те заштиту и чување база података, организује и руководи радовима из дјелокруга Одјељења, планира улагања у текуће одржавање система, односно трошкове за његово иновирање, препознаје критичне факторе  у животном циклусу информационог система и предвиђа различита рјешења, прати најновије техничке и технолошке трендове у ИТ области,врши контролу извршења радова из дјелокруга рада Одјељења, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са високом стручном спремом.

  

Виши стручни сарадник – администратор  система (тачка 6.)

Виши стручни сарадник – администратор система истражује, пројектује, развија, анализира и тестира хардверске системе у складу са функционалним захтјевима Управе, надгледа правилно, рационално и ефикасно коришћење рачунарске опреме и инсталације системског софтвера, управља хардверским захтјевима Управе, комуницира са организационим јединицама Управе, анализира потребе корисника како би препоручио оптималан распоред и план, израдио спецификацију рачунара и периферних уређаја, односно предлаже иновације, модификације или надоградњу, врши тестирање, инсталацију и дистрибуцију нове опреме, брине да серверска опрема буде смјештена у одговарајућим посебним просторијама, прати животни циклус рачунарске опреме и по потреби врши репарацију, реинсталацију односно предлаже њен отпис, води евиденцију о свим битним факторима када је у питању цјелокупни хардвер и инсталирани софтвер и врши извјештавање о томе, развија и имплементира софтверске алате за праћење хардверских ресурса, тестира затјеве и перформансе, контактира са добављачима опреме ради обезбјеђивања правовременог реаговања када је у питању отклањање кварова у гарантном року као и са добављачима услуга које Управа аутсорсује, организује и врши сталну корисничку подршку и едукацију неинформатичког кадра Управе, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши стручни сарадник – администратор рачунарских мрежа (тачка 7.)

Вишистручни сарадник - администратор рачунарских мрежауправља локалним мрежама које су му повјерене унутар Управе, одржава мреже и врши надзор над цјелокупним мрежним саобраћајем (ЛАН, ИНТРАНЕТ, ИНТЕРНЕТ), поставља ограничења у циљу безбједности мрежних комуникација, врши перманентно праћење највиших технолошких стандарда у области комуникација и плански проводи побољшања и надоградњу локалних мрежа, прати дневне активности на мрежи, обезбјеђујући да се опрема користи на начин који је у оквиру постављених стандарда за коришћење, врши анализу постојећих и пројектовање и реализацију нових локалних рачунарских мрежа, надзире и одобрава надоградњу инсталираног лиценцираног софтвера које произвођачи повремено објављују, активно прати понуде свих пружалаца телекомуникационих услуга у циљу обезбјеђивања оптималних телекомуникационих линкова између дата центра, удаљених локација и резервне локације како би била омогућена несметана репликација и бекап база података, прати, планира и прави спецификације захтјева за активном и пасивном мрежном опремом, стара се о правилном, рационалном и ефикасном коришћењу телефоније, интернета, интранета, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши стручни сарадник за одржавање и унапређење пословних апликација (тачка 8.)

Виши стручни сарадник за одржавање и унапређење пословних апликацијаодржава и унапређује све пословне апликације у употреби, врши њихово тестирање и контролу квалитета (ефикасност и поузданост), прати животни циклус постојећег софтвера, врши анализу и евалуацију потреба за новим софтвером, додаје нове функционалности у циљу побољшања постојећих апликација, стара се о веб-дизајну и постојећим и новим веб-сервисима, као и програмирању других корисних алата за реализацију свакодневних задатака, прави спецификацију софтверских захтјева, врши надзор над имплементацијом нових софтверских рјешења и редован мониторинг система и управља га према актуелним трендовима, обезбјеђује сталну корисничку подршку и едукацију, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши стручни сарадник – администратор базе података (тачка 9.)

Виши стручни сарадник - администратор база података стара се за перформансе, интегритет и сигурност база података (конзистентност, јасно дефинисање, поузданост, сигурност података), планира, развија, предвиђа и рјешава могуће проблеме, управља параметрима за пружање брзих одговора на упите, учествује у изради нацрта концептуалне шеме базе података, прецизира логички дизајне базе података како би било могуће превести га у модел података, прецизора физички дизајн базе података да би дефинисао захтјеве система за складиштење података, инсталира и тестира нове верзије ДБМС, придржава се стандарда заштите података и релевантне законске регулативе која третира то питање, сачињава документацију базе података која укључује стандарде података, процедуре као и дефинисање метаподатака, контролише приступ подацима и додјелу привилегија за различите нивое приступа, стара се о процедурама складиштења, архивирања, бекапа и опоравка база података, учествује у имплементацији нових софтверских рјешења, обезбјеђује сталну корисничку подршку и едукацију, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши стручни сарадник –   систем аналитичар (тачка 10.)

Виши стручни сарадник - систем аналитичаруправља анализом, пројектовањем информационих система и праћењем њихове реализације, врши анализу свих сегмената информационог система Управе (хардвер, системски софтвер, апликативни софтвер, базе података, кадрови) као и актуелне политике и стратегија развоја система, врши усклађивање циљева информационог система Управе са циљевима Управе као пословног система и актуелним међународним стандардима у погледу технолошког развоја, у форми нацрта описује операције које ће новодизајнирани информациони систем обављати, као и трошкове имплементације и одржавања, начин на који ће крајњи корисници приступати подацима и то усаглашава са менаџментом и са крајњим корисницима, контактира са крајњим корисницима, испитује постојеће пословне моделе и токове података и предлаже побољшана ИТ рјешења, посредује између корисника и програмера јер преводи корисничке захтјеве у јасну пројекту документацију. У току имплементације система ради истовремено и са програмерима и са корисницима да би обезбиједио техничку компатибилност и задовољство корисника, обезбјеђује да приликом имплементације ИС буџет и рокови не буду пробијени. Сачињава распоред тестирања система и пише корисничка упутства. Обезбјеђује обуку свих корисника новог информационог система.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши сарадник за систем управљања финансијским информацијама СУФИ (тачка 11.)

Виши сарадник за Систем управљања финансијским информацијама обавља послове везане за исплате преко јединственог рачуна Трезора, припреме за електронско плаћање, ликвидирање, контирање, попуњавање образаца, уноси припремљене податке у систем, одобрава за плаћање унесене трансакције, књижи унесене трансакције, прати расположивост средстава, врши анализе потребне за редовно праћење утрошених средстава по економској класификацији, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Виши сарадник за финансијско извјештавање (тачка 12.)

Виши сарадник за финансијско извјештавање ради на пословима израде финансијско-информативних материјала, периодично и мјесечно контролише буџетом планиране расходе и приходе са оствареним расходима и приходима и обавјештава руководиоца о значајним одступањима/разликама, учествује у припремању финансијских планова и припреми извјештаја за екстерне кориснике (Влада, Скупштина и друге институције). Непосредно учествује у утврђивању процедура и одговорности како би се осигурала правовремена и тачна припрема свих финансијских извјештаја, припрема и доставља извјештаје о утрошеним средствима, прати и извјештава о промјенама на жиро рачунима на основу извода у банкама, припрема извјештаје за статистику, ради послове везане за М4 обрасце, по потреби обавља послове за СУФИ, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник треће категорије са високом стручном спремом.

 

Лектор (тачка 13.)

Лектор обезбјеђује језичку, правописну и граматичку правилност прописа и аката из надлежности Одјељења, као и промотивних и других материјала које приређују или предлажу сектори, саопштења за јавност, новости и осталих текстова који се објављују на веб-порталу Управе, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник  треће категорије сависоком стручном спремом.

 

Технички секретар (тачка 14.)

Технички секретар по налогу директора заказује састанке, припрема дневни распоред састанака, организује одлазак на службено путовање, прима, сортира и архивира пошту, води евиденцију телефонских позива и порука, евидентира и најављује странке, обавља и друге послове по налогу директора.

Статус и категорија радног мјеста:Намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник-ликвидатор (тачка 15.)

Сарадник – ликвидатор ликвидира улазне рачуне, ликвидира рачуне и осталу књиговодствену документацију и доставља на овјеру одговорним лицима, врши контролу истинитости и тачности путних налога, благајничких извјештаја с прилозима са становишта рачунске исправности, врши контролу путних налога и налога за гориво, води евиденцију о појединачном утрошку горива, овјерене и ликвидиране налоге доставља благајни за исплату, брине о стању благајне горива и врши непосредну контролу, пише налоге за набавку горива, води евиденцију о излазним рачунима и стањима на рачунима, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за опште послове (тачка 16.1. – 16.3.)

Сарадник за опште послове обавља послове који се односе на: пријем захтјева, води дјеловодни протокол, архивира ријешене захтјеве странака, издаје копије катастарских планова, врши преписе и изводе из операта катастра непокретности, катастра земљишта, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за архив у подручној јединици (тачка 17.)

Сарадник за архив у подручној јединици врши архивирање предмета, издвајање безвриједног регистарског материјала и предају архивске грађе надлежним органима, саставља извјештај по прописима о канцеларијском пословању, води архивску књигу, стара се о ажурирању архивске грађе и архивираних предмета, води евиденцију реверса о издатим и преузетим предметима, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици (тачка 18.1. – 18.2.)

Сарадник за административне послове у подручној јединици обавља послове који се односе на пријем и отпрему поште, евидентирање и достављање у рад аката, унос података у базу података, проводи промјене у аналогном и дигиталном облику кроз земљишно-књижну евиденцију, издаје податке из евиденције до оснивања катастра непокретности, архивира ријешене предмете, води дјеловоднике и интерне књиге према упутству о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, чува печат подручне јединице, врши административно-дактилографске послове, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Возач (тачка 19.)

Возач управља путничким аутомобилом, обавља превоз запослених у Управи по налогу и одобрењу директора, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила. По потреби обавља курирске и друге послове које му повјери директор.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник друге категорије са средњом стручном спремом.

 

Возач у подручној јединици (тачка 20.)

Возач у подручној јединици управља путничким аутомобилом подручне јединице, обавља превоз запослених у подручној јединици по налогу и одобрењу шефа подручне јединице, стара се о уредном одржавању и техничкој исправности возила, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста:Намјештеник друге категорије са средњом стручном спремом.

 

Курир (тачка 21.)

Курир  обавља курирске послове, ради на копир апаратима, управља путничким аутомобилом, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста:Намјештеник друге категорије са средњом стручном спремом.

 

Портир у подручној јединици (тачка 22.)

Портир у подручној јединици усмјерава странке и најављује их службеницима у подручној јединици, води евиденцију о посјетама и боравку трећих лица у просторијама подручне јединице, управља телефонском централом у подручној јединици, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник друге категорије са средњом стручном спремом.

 

Спремачица (тачка 23.)

Спремачица ради на одржавању чистоће и уређује просторије у Управи, обавља и друге послове које јој одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник друге категорије са средњом стручном спремом.

 

Спремачица у подручној јединици (тачка 24.)

Спремачица у подручној јединици ради на одржавању чистоће и уређује просторије у подручној јединици, обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник са осмогодишњом школом.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

  

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.

VII степенстручне спреме, економски факултет, правни факултет или факултет пословне економије, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 2.

VII степен стручне спреме, економски факултет или правни факултет, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 3.

VII степен стручне спреме, правни факултет, економски факултет или факултет пословне економије, најмање1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 4.

VII степенстручне спреме, правни факултет, економски факултет, грађевински факултет или филозофски факултет-одсјек журналистика, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 5.

VII степенстручне спреме, факултет за информационе технологије-смјер информатике,  електротехнички факултет-смјер информатика, природно-математички факултет-смјер информатика, факултет организационих наука-смјер информатика; најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

 

За радно мјесто означено под бројем 6.

VII степенстручне спреме, факултет за информационе технологије-смјер информатика, електротехнички факултет-смјер информатика, природно-математички факултет-смјер информатика или факултет организационих наука-смјер информатика; најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

 

За радно мјесто означено под бројем 7.

VII степенстручне спреме, факултет за информационе технологије-смјер информатика, електротехнички факултет-смјер информатика, природно-математички факултет-смјер информатика, факултет организационих наука-смјер информатика или саобраћајни факултет - смјер информатика , најмање 1 (једна) године радног искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

 

За радно мјесто означено под бројем 8.

VII степенстручне спреме, факултет за информационе технологије-смјер информатика, електротехнички факултет-смјер информатика, природно-математички факултет-смјер информатика или факултет организационих наука-смјер информатика; најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

 

За радно мјесто означено под бројем 9.

VII степенстручне спреме, факултет за информационе технологије-смјер информатика, електротехнички факултет-смјер информатика, природно-математички факултет-смјер информатика или факултет организационих наука-смјер информатика; најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

 

За радно мјесто означено под бројем 10.

VII степенстручне спреме, факултет за информационе технологије-смјер информатика, електротехнички факултет-смјер информатика, природно-математички факултет-смјер информатика или факултет организационих наука-смјер информатика; најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, активно знање енглеског језика.

 

За радно мјесто означено под бројем 11.

VII степен стручне спреме, економски факултет или факултет пословне економије, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 12.

VII степен стручне спреме, економски факултет или факултет пословне економије, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 13.

VII степенстручне спреме, филолошки факултет – одсјек за јужнословенске језике и књижевност или филозофски факултет – одсјек за језик и књижевност српског, хрватског и бошњачког народа или одсјек журналистике, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 14.

IV степенстручне спрем, економска школа, управна школа или гимназија, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 15.

IV степен стручне спреме, економска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 16. (тачка 16.1.-16.3.)

IV степен стручне спреме, геодетска школа, геодетско техничка школа, грађевинска школа, економска школа, управна школа, биротехничка школа, гимназија, пољопривредна школа, електро школа, машинска школа или математичко-физичко рачунарска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 17.

IV степенстручне спреме, економска школа, управна школа, гимназија, биротехничка школа или машинска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

 

За радно мјесто означено под бројем 18. (тачка 18.1. – 18.2.)

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, технолошка школа, гимназија, геодетска школа, математичко-информатичка школа, електро школа, машинска школа, биротехничка школа, стручно техничка школа или учитељска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

 

За радно мјесто означено под бројем 19.

III степенстручне спреме, техничка школа, металска школа, машинска школа или електротехничка школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен испит за возача моторних возила.

 

За радно мјесто означено под бројем 20.

III степен стручне спреме, техничка школа, металска школа, машинска школа или школа усмјереног образовања, најмање 6 (шест) мјесеци  радног искуства у траженом степену образовања, положен испит за возача моторних возила.

 

За радно мјесто означено под бројем 21.

III степенстручне спреме, техничка школа, металска школа, машинска школа или електротехничка школа, положен возачки испит за „Б“ категорију, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 22.

III степен стручне спреме, техничка школа, машинска школа или школа ученика у привреди, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 23.

III степенстручне спреме, школа ученика у привреди, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

За радно мјесто означено под бројем 24.

Осмогодишња школа.

 

 

 V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли  и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

VI

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог Закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

а) увјерење о држављанству;

б)   диплому о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10 и 104/11);

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања,

г) доказ о активном знању енглеског језика за радно мјесто под редним бројем 5,6,7,8,9 и 10;

д) доказ о познавању рада на рачунару за радно мјесто под редним бројем 17 и 18;

ђ) доказ о положеном испиту за возача моторних возила за радно мјесто под редним бројем 19 и 20;

е) доказ о положеном возачком испиту за „Б“ категорију за радно мјесто под редним бројем 21.

 

 

Сва потребна документа достављају се у оригиналу или овјереној копији. Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, Бања Лука или електронским путем на e mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронсим путем обавезни су доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама  „Прес РС" и „Независне новине“.

 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат, након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, доставља увјерење о општој здравственој способности.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневним новинама „Прес РС" и „Независне новине“ као и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

                                                                                                                                            В.Д.ДИРЕКТОРА

 Милош Комљеновић, дипл.правник

 

  

Образац за пријаву
  Prijava na konkurs-obrazac.doc

  


На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Сриске", бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", број 38/12), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

 

ЈАВИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

I -1. Републичка управа за геодетске и пмовинско-правне послове

 1. Сарадник за административне послове у подручној јединици
  1.1. Подручна јединица Соколац.................................................................................1 извршилац
  1.2. Подручна јединица Добој .....................................................................................1 извршилац
  1.3. Подручна јединица Приједор................................................................................1 извршилац
  1.4. Подручна јединица Пелагићево............................................................................1 извршилац
 1. Ноћни чувар, Подручна јединица Бањалука.............................................................1 извршилац

 

 

II Опис послова

Сарадник за административне послове у подручној јединици (тачка 1.1. – 1.4.)

Сарадник за административне послове у подручној јединици обавља послове који се односе на пријем и отпрему поште, евидентирање и достављање у рад аката, унос података у базу података, спроводи промјене у аналогном и дигиталном облику кроз земљишно-књижну евиденцију, издаје податке из евиденције до оснивања катастра непокретности, архивира ријешене предмете, води дјеловоднике и интерне књиге, према упутству о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, чува печат подручне јединице, врши административно-дактилографске послове, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

Ноћни чувар (тачка 2.)

Ноћни чувар врши послове физичког обезбјеђења лица и имовине у просторијама и кругу објекта подручне јединице, врши редован обилазак објекта и круга објекта подручне јединице, обавља и друге послове које одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник друге категорије са средњом стручном спремом.

 

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1. (тачка 1.1. – 1.4.)

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, технолошка школа, гимназија, геодетска школа, математичко-информатичка школа, електро школа, машинска школа, биротехничка школа, стручно техничка школа или учитељска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

 

За радно мјесто означено под бројем 2.

III степенстручне спреме, техничка школа, машинска школа, шумарска школа, медицинска школа или школа ученика у привреди, завршен курс за физичко-техничко обезбјеђење или ватрогасни курс, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

 V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

VI

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог Закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

а) увјерење о држављанству;

б)   диплому о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10 и 104/11);

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања,

г) доказ о познавању рада на рачунару за радно мјесто означено под редним бројем 1,

д) доказ о завршеном курсу за физичко-техничко обезбјеђење или ватрогасном курсу за радно мјесто означено под редним бројем 2.

 

 

Сва потребна документа достављају се у оригиналу или овјереној копији. Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, Бања Лука или електронским путем на e mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронсим путем обавезни су доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама„Прес РС"и  „Независне новине“.

 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат, након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, доставља увјерење о општој здравственој способности.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневним новинама „Прес РС" и „Независне новине“ као и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

                                                                                                                                           В.Д.ДИРЕКТОРА

Милош Комљеновић, дипл.правник

 

  

Образац за пријаву
  Prijava na konkurs-obrazac.doc

  


На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Сриске", бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", број 38/12), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

 

ЈАВИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

 

I Републичка управа за геодетске и пмовинско-правне послове

 1. Сарадник за административне послове, Подручна јединица Градишка ...............1 извршилац

 

 

II Опис послова

 

Сарадник за административне послове у подручној јединици

Сарадник за административне послове у подручној јединици обавља послове који се односе на пријем и отпрему поште, евидентирање и достављање у рад аката, унос података у базу података, проводи промјене у аналогном и дигиталном облику кроз земљишно-књижну евиденцију, издаје податке из евиденције до оснивања катастра непокретности, архивира ријешене предмете, води дјеловоднике и интерне књиге, према упутству о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе, чува печат подручне јединице, врши административно-дактилографске послове, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

 

IV Посебни услови:

IV степен стручне спреме, економска школа, управна школа, технолошка школа, гимназија, геодетска школа, математичко-информатичка школа, електро школа, машинска школа, биротехничка школа, стручно техничка школа или учитељска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару.

 

 V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли  и интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

VI

Пријава на учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, а  може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, Бања Лука.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог Закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су обавезни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

 

а) увјерење о држављанству;

б)   диплому о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10 и 104/11);

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања,

г) доказ о познавању рада на рачунару.

 

Сва потребна документа достављају се у оригиналу или овјереној копији. Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, Бања Лука или електронским путем на e mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронсим путем обавезни су доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама„Прес РС" и „Независне новине“.

 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

Изабрани кандидат, након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, доставља увјерење о општој здравственој способности.

 

VII

Јавни конкурс ће се објавити у дневним новинама „Прес РС" и „Независне новине“ као и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

Милош Комљеновић, дипл.правник

   

Образац за пријаву
  Prijava na konkurs-obrazac.doc

  

 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h