JAVNI KONKURS - SARADNIK-LIKVIDATOR

 

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANjA LUKA

_________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Na osnovu člana 111. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 38/12 i 20/15), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, raspisuje 

 

JAVNI KONKURS

 

I Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

 

  1.        Saradnik - likvidator

Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove................................................................1 izvršilac

 

II Opis poslova

 

Saradnik – lividator

 

Saradnik – likvidator likvidira ulazne račune, likvidira račune i ostalu knjigovodstvenu dokumentaciju i dostavlja na ovjeru odgovornim licima, vrši kontrolu istinitosti i tačnosti putnih naloga, blagajničkih izvještaja s prilozima sa stanovišta računske ispravnosti, vodi knjigu ulaznih faktura i prati stanje na računima, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Status i kategorija radnog mjesta: namještenik prve kategorije sa srednjom stručnom spremom.

 

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od osamnaest (18) godina;

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

 

IV Posebni uslovi:

 

IV stepen stručne spreme, ekonomska škola, najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

V

 

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove pozivaju se na ulazni intervju. Ulazni intervju podrazumjeva pojedinačni razgovor kandidata sa članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu intervjua svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika, biće objavljeni na oglasnoj tabli i internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

VI

 

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.rgurs.org, a može se dobiti i u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka.

 

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podnosilac prijave potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 86. stav 1. tačka k) Zakona o državnim službenicima, a u vezi sa članom 113. stav 1. istog Zakona, propisano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs ili interni oglas kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to foto-kopije sledećih dokumenata:

a) lične karte ili pasoša;

b) diplome o završenoj stručnoj spremi i

v) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.

 

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka ili elektronskim putem na e- mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidati koji dostavljaju prijavu elektronskim putem obavezni su dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama  „Nezavisne novine".

 

Neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove odbacuje zaključkom.

 

Izabrani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata javne konkurencije na oglasnoj tabli organa dostavi Komisiji orginale ili ovjerene foto-kopije sledećih dokumenata: uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosna i Hercegovine, uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, uvjerenja da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i dokaza o ispunjenosti drugih uslova navedenih u javnom konkursu ili internom oglasu.

Ako izabrani kandidat navedene dokaze ne dostavi u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze.

 

VII

 

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Nezavisne novine" i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dana 07.07.2020. godine.                                                    

 

                                                                                                                                                             D I R E K T O R

 Bosiljka Predragović, dipl. pravnik

 

Datum objave: 07.07.2020. godine

Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu:Obrazac prijave

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h