ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ) - СТАНАРИ

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Број: 21.01/052-226/18

Дана: 07.03.2018. године

 

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

ОГЛАС ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА
(КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ)

 

Назив задатка: Техничка помоћ у процесу успостављања катастра непокретности у Републици Српској

 

Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске (у даљем тексту: Управа) је задужена за имплементацију Закона о премјеру и катастру Републике Српске, а у циљу оснивања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима.

 

Консултантске услуге ("Услуге") укључују рад у Комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и угврђивање права на непокретностима (у даљем гексту:"Комисије"), с циљем успостављања катастра непокретности, као јединствене евиденције о непокретностима у Републици Српској.

 

Процијењено вријеме почетка ангажмана је април/мај 2018. године, док период ангажовања износи 6 мјесеци, са могућношћу продужетка.

 

Предвиђена локација је: Општина Станари (катастарске општине Станари и Рашковци). Комисије ће радити на подручју горе наведених општина/градова у просторијама које, ће Управа обезбиједити.

 

Град/Општина

Катасарска

општина

Правник

Геодетски стручњак

Грађанин

(представник

к.о.)

Записничар

СТАНАРИ

Станари

1

1

1

1

Рашковци

1

1

1

1

 

Пројектни задатак ће обављати индивидуални консултанти у Комисијама, и то:

Реф. бр. 1. Дипломирани правник (са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе, предсједник комисије);

Реф. бр.2. Геодетски стручњак (дипломирани инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или инжењер геодезије са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе или геометар са најмање три године радног искуства на пословима премјера, израде и одржавања катастра земљишта, односно катастра непокретности са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе);

Реф. бр.З. Представник из реда грађана (представник катастарске општине гдје се излажу подаци о непокретностима и утврђују права на непокретностма);

Реф. бр.4. Записничар (ССС, познавање рада на рачунару);

 

Сви кандидати који испуњавају прописане услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумијева појединачни разговор кандидата са члановима конкурсне Комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени телефонским путем. Списак изабраних консултаната биће објављен на огласној табли и интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

  

Са изабраним консултантима биће закључен уговор о дјелу, у складу са Законом о раду и Законом о облигационим односима.

 

Управа позива све кандидате који испуњавају наведене услове ("Консултанте") да изразе интерес за пружање горе наведених услуга. Заинтересовани кандидати треба да доставе документа којим доказују да посједују потребне квалификације и радно искуство за обављање горе наведених услуга. Сви заинтересовани кандидати треба да доставе писмо за изражавање интереса за пружање наведених консултантских услуга, заједно са радном биографијом са описом сличних задатака, искуства на сличним пословима и одговарајућих знања и вјештина.

 

Сви заинтересовани кандидати су дужни да доставе сљедећа документа у оригиналу ;или овјереној копији.

-   пријаву за посао/захтјев за изражавање интереса

-   копију дипломе (ВСС, BLUC,CCC)

-   копију потврде о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (само за позиције под редним бројем 1 и 2)

-   потврду о радном искуству (само за кандидате са завршеном средњом школом)

-   потврду о некажњавању

-   потврду о невођењу судског поступка против кандидата

 

Заинтересовани кандидати могу добити додатне информације на телефон 051/338-054 радним даном од 09:00 до 15:00 часова.

 

Пријаве са траженом документацијом могу се достављати лично или поштом на адресу Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр.8, 78000 Бањалука, са назнаком тачног референтног мјеста за које се подноси пријава. Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневним новинама и на сајту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Д И Р Е К Т О Р

Босиљка Предраговић, дипл. правник

                                                                                                                   

Датум објаве: 14.03.2018. године                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                         

FaLang translation system by Faboba

Kontakt informacije

Republika Srpska
Republička uprava za geodetske
i imovinsko-pravne poslove

Trg Republike Srpske br. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Faks: +387 51 318 006


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radno vrijeme: pon-pet 07:30-15:30 h