ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЈЕСТА

   

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске", број 38/12 и 20/15), Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

 

I Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

  1. Начелник Одјељења за јавне набавке

Сектор за економско-финансијске послове .............................................................. 1 извршилац

  1. Сарадник за плаћање и благајничке послове

Сектор за економско-финансијске послове................................................................ 1 извршилац

  1. Сарадник-књиговођа

Сектор за економско-финансијске послове................................................................ 1 извршилац

 

II Опис послова

 

1. Начелник Одјељења за јавне набавке руководи радом Одјељења, извршава најсложеније послове из дјелокруга рада Одјељења; организује, обједињава и усмјерава рад запослених у Одјељењу и обавља контролу над њиховим радом; пружа стручну помоћ запосленима; припрема годишњи План јавних набавки и предлаже га на усвајање; предлаже усклађивање општих аката којима је регулисана јавна набавка; оцјењује рад запослених у Одјељењу; координише рад Одјељења са другим организационим јединицама; учествује у изради средњорочног програма и годишњих планова послова Управе, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац у складу са законским прописима.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са високом стручном спремом.

 

2. Сарадник за плаћање и благајничке послове обавља мање сложене послове пријема ликвидних благајничких докумената и уредно их спроводи у благајни (уплата-исплата), саставља благајнички извјештај, врши исплату свих благајничких аконтација на основу званично потписане документације од стране овлашћених лица, издаје и води евиденцију путних налога, обрачунава путне налоге и доставља их на исплату, врши унос и ажурирање дневника благајне, води налоге уплата и исплата као и унос ликвидне документације, води књигу улазних фактура, води рачуна о благовременом плаћању насталих обавеза, прати рокове плаћања, контролише исправност докумената. Води главну благајну, као и помоћне благајне. Одговоран је да се благајнички дневник води по начелу ажурности, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

3. Сарадник - књиговођа прима, сређује и провјерава документацију која се књижи, врши контирања и књижења у финансијском књиговодству, води дневник књижења, учествује у усклађивању стања главне књиге са аналитичким евиденцијама, води књигу основних средстава и ситног инвентара, координира рад са подручним јединицама у погледу финансијске документације, контира и књижи финансијску документацију која се односи на готовинске уплате и исплате, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: намјештеник прве категорије са средњом стручном спремом.

 

 

III Општи услови за пријем у радни однос:

 

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је старији од осамнаест (18) година;

3. да има општу здравствену способност;

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

 

IV Посебни услови:

 

1. VII степен стручне спреме, правни факултет, економски факултет или други факултет економског смјера; (академске студије првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија), најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања.

 

2. IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

3. IV степен стручне спреме, економска школа, најмање 6 (шест) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

 V

     Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове позивају се на улазни интервју. Улазни интервју подразумјева појединачни разговор кандидата са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, биће објављени на огласној табли и интернет страници Републичкe управe за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

VI

 

     Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org, а може се добити и у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових подносилац пријаве потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, а у вези са чланом 113. став 1. истог Закона, прописано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс или интерни оглас кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова и то фото-копије следећих докумената:

а) личне карте или пасоша;

б) дипломе о завршеној стручној спреми и

в) увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске бр. 8, Бања Лука или електронским путем на e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидати који достављају пријаву електронским путем обавезни су доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневним новинама  „Независне новине".

 

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове одбацује закључком.

 

Изабрани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана објављивања резултата јавне конкуренције на огласној табли органа достави Комисији оргинале или овјерене фото-копије следећех докумената: увјерења о држављанству Републике Српске или Босна и Херцеговине, увјерења о општој здравственој способности, дипломе о одговарајућој стручној спреми, потврде о радном искуству у траженом степену образовања, увјерења да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и доказа о испуњености других услова наведених у јавном конкурсу или интерном огласу.

Ако изабрани кандидат наведене доказе не достави у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове позваће следећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене доказе.

 

 

VII

 

    Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Независне новине" и на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, дана 19.03.2018. године.                                                                                                                                

 

 

Д И Р Е К Т О Р  

Босиљка Предраговић, дипл. правник

 

Oвдје можете преузети образац за пријаву:Obrazac prijave 

Датум објаве: 19.03.2018. године

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h