ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВОЛОНТЕРА

 

    

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊАЛУКА

____________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Број: 21.01/052-785/16

Датум: 26.01.2017. године

               

На основу члана 64. Закона о државним службеницима („Служебени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 86. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове објављује


Ј А В Н И  П О З И В


1. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне обавјештава да ће закључити уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања односно стицања радног искуства и услова за полагање стручног испита са: 17 дипломираних правника и 7 дипломираних инжењера геодезије са завршеним првим циклусом академских студија који се вреднује са 240 ЕCTS бодова.

2. Сви заинтересовани кандидати пријаве уз овјерену копију дипломе или увјерење о дипломирању треба да доставе у сједиште Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука.

3. Јавни позив остаје обајвљен до 14.02.2017. године.

4. Директор Управе именоваће комисију која ће након разматрања достављених пријава обавити разговор са кандидатима који испуњавају законом прописане услове у сједишту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Трг Републике Српске број 8, Бања Лука и то :

     - дана 23.02.2017. године са почетком у 08:00 часова.

5. Након обављених разговора, листа кандидата са којима ће бити закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде објавиће се на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове www.rgurs.org и на огласној табли у Сједишту Управе.

6. Ово обавјештење објавиће се на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и на огласној табли Управе као и на огласној табли Завода за запошљавање Републике Српске.

 

   Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                                                                                                                        Милош Комљеновић, дипл. правник 

Достављено:
1. Завод за запошљавање Републике Српске,
2. Огласна табла,
3. А/а.

 

Датум објаве: 30.01.2017. године

 

FaLang translation system by Faboba

Contact information

Republic of Srpska
Republic administration for geodetic
and property affairs

Trg Republike Srpske No. 8
78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 338 000
Fax: +387 51 318 006

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business hours: mon-fri 07:30-15:30 h